Διαδικασία Ένταξης

στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

Σημείωση: Όπου γίνεται αναφορά στη νομοθεσία, νοείται η σχετική για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων και της σήμανσης αυτών. Κοινοτική νομοθεσία Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007, Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 και τροποποιήσεις αυτών. Εθνική νομοθεσία ΥΑ 2543 / 103240 / 09.10.2017.