Διαδικασία Ένταξης

στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

Σημείωση: Όπου γίνεται αναφορά στη νομοθεσία, νοείται η σχετική για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων και της σήμανσης αυτών. Κοινοτική νομοθεσία Βασική Νομοθεσία για την Βιολογική Παραγωγή