Φυτική Παραγωγή

Η βιολογική φυτική παραγωγή βασίζεται στην χρήση τεχνικών άροσης και καλλιέργειας που διατηρούν ή αυξάνουν την οργανική ύλη του εδάφους, βελτιώνουν τη σταθερότητα και τη βιοποικιλότητα του. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, δηλαδή η διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους, απαιτείται πολυετής αμειψισπορά με ψυχανθή, άλλες καλλιέργειες χλωρής λίπανσης, διασπορά κόπρου ή οργανικών υλών κατά το δυνατόν από βιολογική παραγωγή.  Η νομοθεσία προβλέπει τα λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη βιολογική καλλιέργεια, ενώ απαγορεύονται τα ανόργανα αζωτούχα λιπάσματα.

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται πρέπει να αποτρέπουν ή να ελαχιστοποιούν τη μόλυνση του περιβάλλοντος καθότι η βιολογική γεωργία είναι εξ’ ορισμού φιλοπεριβαλλοντική μέθοδος.

Η πρόληψη των ζημιών που προκαλούνται από βλαβερούς οργανισμούς, ασθένειες και ζιζάνια βασίζεται πρωτίστως στην προστασία από τους φυσικούς εχθρούς (φυσικά οικοσυστήματα), στην επιλογή ειδών και ποικιλιών, στην αμειψισπορά και στις καλλιεργητικές τεχνικές. Υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ουσίες (φυτοπροστατευτικά προϊόντα) εφόσον περιλαμβάνονται στη νομοθεσία για βιολογικά προϊόντα.

Για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων, πρέπει να χρησιμοποιούνται σπόροι και αγενές πολλαπλασιαστικό υλικό που έχει παραχθεί με φυσικές μεθόδους και εφαρμόζοντας τις αρχές της βιολογικής γεωργίας, στο μητρικό φυτό στην περίπτωση των σπόρων, και στο γονικό φυτό στην περίπτωση του αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού, επί μια γενεά (για ετήσιες καλλιέργειες) ή επί δύο καλλιεργητικές περιόδους (προκειμένου για πολυετείς καλλιέργειες).

Επιπλέον της καλλιέργειας της γης με σκοπό την παραγωγή προϊόντων, η συλλογή αυτοφυών φυτών που φύονται φυσιολογικά σε φυσικούς χώρους, δάση και γεωργικές εκτάσεις και τμημάτων των φυτών, θεωρείται βιολογική μέθοδος υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • για μια τριετία πριν τη συλλογή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στις εκτάσεις αυτές, προϊόντα άλλα πλην εκείνων που επιτρέπονται από τη νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή και
  • η συλλογή δεν θίγει τη σταθερότητα του φυσικού ενδιαιτήματος ή τη διατήρηση των ειδών στην περιοχή συλλογής.

Όσον αφορά την καλλιέργεια μανιταριών, είναι δυνατόν να πιστοποιηθεί ως προς τον βιολογικό τρόπο παραγωγής εφόσον χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα υποστρώματα βάσει της νομοθεσίας για τη βιολογική γεωργία, ενώ οι εισροές είναι και αυτές προϊόντα που επιτρέπονται.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ΓΤΟ και προϊόντων παραγόμενα από ή με ΓΤΟ ως φυτοπροστατευτικά προϊόντα, λιπάσματα, βελτιωτικά εδάφους, σπόροι, αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και μικροοργανισμοί.

Τα προϊόντα που παράγονται από την καλλιέργεια της γης μπορούν να πιστοποιηθούν ως βιολογικά μετά την εφαρμογή των κανόνων της βιολογικής γεωργίας για μια περίοδο 24 μηνών πριν τη σπορά τους για τις ετήσιες καλλιέργειες ή 36 μηνών πριν τη συγκομιδή όταν πρόκειται για πολυετείς καλλιέργειες.

Οι απαιτήσεις για την φυτική παραγωγή, συλλογή αυτοφυών ειδών και την καλλιέργεια μανιταριών περιλαμβάνονται συνοπτικά εδώ.

Σημείωση: Όπου γίνεται αναφορά στη νομοθεσία, νοείται η σχετική για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων και της σήμανσης αυτών. Κοινοτική νομοθεσία Καν. (ΕΚ) 834/2007, Καν. (889/2008) και τροποποιήσεις αυτών. Εθνική νομοθεσία ΥΑ 2543/103240/09.10.2017.