Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης

Η Q-CERT μέσω των Διαπιστεύσεών της από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) αλλά και της συνεργασίας της με καταξιωμένους φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού παρέχει διαπιστευμένες πιστοποιήσεις ή/και κοινοποιημένες σε ένα ευρύ φάσμα προτύπων και επιχειρηματικών κλάδων.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Πιστοποιήσεις συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 14001, ISO 50001, ΕΛΟΤ 1801 / OHSAS 18001, ΕΛΟΤ 1435. Ο Αριθμός Πιστοποιητικού Διαπίστευσης μας είναι 110.
  • Πιστοποίηση προϊόντων κατά AGRO 2.1–2.2. Ο Αριθμός Πιστοποιητικού Διαπίστευσης μας είναι 654.
  • Πιστοποιήσεις σύμφωνα με τo πρότυπο ISO 27001 στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης Παραγωγής / Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σε συνεργασία με διαπιστευμένους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  • Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων (υπ. αριθμόν 290903/09-11-2010 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – αριθμός έγκρισης GR-BIO-12 και διαπίστευσης Νο 654).
  • Πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα BRC, BRC/IOP, IFS, GLOBALGAP, LEAF Marque, Tesco Nurture, QS Wholesale.