Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία

Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία

Η ανάγκη για την προστασία των εργαζομένων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας έχει ως αποτέλεσμα την ολοένα και αυξανόμενη θέσπιση νόμων και κανονισμών τόσο σε τοπικό όσο και σε Ευρωπαϊκό ή και παγκόσμιο επίπεδο που αποσκοπούν στην πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία της υγείας (σωματικής και πνευματικής) των εργαζομένων ανεξαρτήτου θέσης και αντικειμένου εργασίας.

Εάν και η συμμόρφωση στους κανόνες αυτούς αποτελεί υποχρέωση και βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία των Οργανισμών (αδειοδότηση λειτουργίας) τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε η ανάγκη θέσπισης προτύπων τα οποία προάγουν την πρόληψη των ατυχημάτων και την προστασία της υγείας των εργαζομένων μέσω ενός συστήματος συνεχούς βελτίωσης των λειτουργιών του Οργανισμού.

Τα πρότυπα αυτά (ΕΛΟΤ 1801 για την Ελλάδα και OHSAS 18001 διεθνώς), βασίζονται στις γενικές αρχές του προτύπου EN ISO 9001 όσον αφορά στον έλεγχο της τεκμηρίωσης, στην ανάθεση των αρμοδιοτήτων και της παροχής πόρων, στον εσωτερικό έλεγχο της λειτουργίας και στην τελική αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος μέσω της σύγκρισης των αποτελεσμάτων της ανάλυσης των δεδομένων λειτουργίας με συγκεκριμένους στόχους.

Επιπλέον των παραπάνω απαιτήσεων το σύστημα διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1801 & OHSAS 18001, περιλαμβάνουν:

  • Τον εντοπισμό των κινδύνων (οτιδήποτε μπορεί να βλάψει την υγεία ενός εργαζομένου ή επισκέπτη ή εργολάβου από εργασιακούς παράγοντες.
  • Την εκτίμηση της επικινδυνότητας. Ο κατάλογος των κινδύνων πρέπει να εκτιμηθεί ως προς την επικινδυνότητα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κίνδυνος πρέπει να αξιολογηθεί με κριτήρια:
    1. Την πιθανότητα να συμβεί.
    2. Την επίπτωση – σοβαρότητα εάν συμβεί.
  • Τις λειτουργικές διαδικασίες ασφάλειας.
  • Τους στόχους και τα προγράμματα για την επίτευξη αυτών.
  • Την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, και
  • Την καταγραφή και διαχείριση ατυχημάτων – παραλίγο ατυχημάτων.

Η Q-CERT με ένα επιτελείο έμπειρων επιθεωρητών προσφέρει διαπιστευμένες υπηρεσίες πιστοποίησης ως προς τις απαιτήσεις των προτύπων αυτών