Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Η Q-CERT είναι διαπιστευμένη για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών πιστοποίησης και ελέγχων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)

Η Q-CERT στην προσπάθειά της να προσφέρει ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών που εκτείνεται πέρα του πεδίου διαπίστευσής της, αλλά και ειδικές απαιτήσεις πελατών, συνεργάζεται με αναγνωρισμένους Φορείς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτούς μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες τους: