Βιολογικά Προϊόντα

Η βιολογική γεωργία είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης το οποίο παρέχει στον καταναλωτή πιστοποιημένα τρόφιμα ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Η βιολογική γεωργία βασίζεται σε στόχους και αρχές, καθώς και σε κοινές πρακτικές. Οι πρακτικές αυτές σχεδιάστηκαν με σκοπό την εξασφάλιση της ελάχιστης ανθρώπινης παρέμβασης και των επιπτώσεων της στο περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι αυτό το σύστημα λειτουργεί όσο πιο φυσικά γίνεται.

Ο Κανονισμός της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνεται η καλλιέργεια των φυτών, η εκτροφή των ζώων καθώς και η επεξεργασία των τροφίμων και των ζωοτροφών, προκειμένου να σημανθούν ως βιολογικά.

Επιπλέον απαιτείται η συμμόρφωση με τον Κανονισμό της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία για όλα τα προϊόντα που φέρουν το λογότυπο της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία. Είναι επίσης υποχρεωτικό στη σήμανση να περιλαμβάνεται ο κωδικός των οργανισμών ελέγχου που ελέγχουν και πιστοποιούν επιχειρηματίες για το βιολογικό τρόπο παραγωγής.

Η “Q-CERT A.E.” με την υπ. αριθμόν 290903/02.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1757/09.11.2010 έλαβε έγκριση για τον έλεγχο και την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων σύμφωνα με τους Κανονισμούς 834/2007 και 889/2008. Ο Φορέας διαθέτει διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το ISO 17065 για τη λειτουργία του ως Οργανισμός Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. Το πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείται η Q-CERT είναι τα προϊόντα φυτικής ή ζωικής παραγωγής (ζωντανά ή αμεταποίητα), τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα,  οι ζωοτροφές και το αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόροι για καλλιέργεια.