Έντυπα Αίτησης

για την ένταξη στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

Για να ενταχθεί μια επιχείρηση στο σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, πρέπει να υποβάλλει στην Q-CERT ΕΠΕ τα σχετικά με τη δραστηριότητα της έντυπα, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα.

Για τις επιχειρήσεις/γεωργικές εκμεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται στη Φυτική Παραγωγή υποβάλλονται τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση Ένταξης [.docx] [.pdf]
 2. Δήλωση περιγραφή φυτικής παραγωγής [.doc] [.pdf]
 3. Πρόγραμμα Καλλιέργειας [.doc] [.pdf]
 4. Περιγραφή υποστρώματος (εάν η επιχείρηση θα καλλιεργεί σε υπόστρωμα όπως είναι η παραγωγή μανιταριών ή Φυτώρια) [.doc] [.pdf]

Οποιαδήποτε επιχείρηση αναθέτει το σύνολο ή μέρος των δραστηριοτήτων της σε τρίτους πρέπει να καταθέσει και το ακόλουθο έντυπο:

 1. Κατάλογος υπεργολάβων [.doc] [.pdf]
Για τις επιχειρήσεις/γεωργικές εκμεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται στη Ζωική Παραγωγή υποβάλλονται τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση Ένταξης [.docx] [.pdf]
 2. Δήλωση περιγραφή:
  • Ζωικής παραγωγής – για θηλαστικά [.doc] [.pdf]
  • Μελισσοκομίας – για μελισσοκομία [.doc] [.pdf]
 3. Πρόγραμμα εκτροφής [.doc] [.pdf]

Οποιαδήποτε επιχείρηση αναθέτει το σύνολο ή μέρος των δραστηριοτήτων της σε τρίτους πρέπει να καταθέσει και το ακόλουθο έντυπο:

 1. Κατάλογος υπεργολάβων [.doc] [.pdf]
Για τις επιχειρήσεις που θα παρασκευάζουν προϊόντα (φυτικής ή/και ζωικής προέλευσης) συμπεριλαμβανομένων της αποθήκευσης, εμπορίας-διανομής, τυποποίησης, μεταποίησης, εισαγωγής από τρίτες χώρες, υποβάλλονται τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση Ένταξης [.docx] [.pdf]
 2. Δήλωση περιγραφή παρασκευής [.xlsx] [.pdf]
 3. Πρόγραμμα παρασκευής [.doc] [.pdf]
 4. Δήλωση προϊόντος με ένα συστατικό (εάν τα προϊόντα που θα πιστοποιηθούν περιέχουν ένα μόνο συστατικό (γεωργικής προέλευσης – φυτικής ή ζωικής) [.doc] [.pdf]
 5. Δήλωση προϊόντος πολλαπλών συστατικών (εάν τα προϊόντα που θα πιστοποιηθούν περιέχουν περισσότερα από ένα συστατικό (γεωργικής προέλευσης – φυτικής ή ζωικής)  [.xlsx] [.pdf]

Οποιαδήποτε επιχείρηση αναθέτει το σύνολο ή μέρος των δραστηριοτήτων της σε τρίτους πρέπει να καταθέσει και το ακόλουθο έντυπο:

 1. Κατάλογος υπεργολάβων [.doc] [.pdf]