Διαδικασία Ένταξης

στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

Διαδικασία ένταξης στην Q-CERT ΕΠΕ για τον έλεγχο και την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων:

  1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση προς την Q-CERT ΕΠΕ μαζί με τα σχετικά έντυπα, ανάλογα με το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται (Φυτική, Ζωική, Παρασκευή/Εισαγωγές). Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών 834/2007 και 889/2008, ο ενδιαφερόμενος, πρέπει να καταθέσει προς τον Οργανισμό Πιστοποίησης, την πλήρη περιγραφή της εκμετάλλευσης/επιχείρησης η οποία πρόκειται να παράγει τα προς πιστοποίηση βιολογικά προϊόντα. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται μέσω των εντύπων που υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Q-CERT. Επιπλέον στοιχεία που απαιτούνται (ανάλογα με τη δραστηριότητα) υποβάλλονται με έγγραφα ή έντυπα που μπορεί να διαθέτει ο υπεύθυνος της επιχείρησης (π.χ. άδεια λειτουργίας, σκαριφήματα κτηρίων, τίτλοι ιδιοκτησία για αγροτεμάχια κλπ).
  2. Η αίτηση ελέγχεται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και εφόσον γίνει αποδεκτή, τότε ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης καλείται να υπογράψει τη Σύμβαση Πιστοποίησης, Ο Κανονισμός Πιστοποίησης και ο Κανονισμός Χρήσης Σημάτων και Πιστοποιητικών της Q-CERT, τα οποία είναι διαθέσιμα, μαζί με τον τιμοκατάλογο της Q-CERT, από την ιστοσελίδα της, αποτελούν έγγραφα την τήρηση των οποίων οφείλει να αποδεχθεί ο συμβαλλόμενος, καθώς περιγράφουν τις απαιτήσεις ως προς το διαδικαστικό μέρος του ελέγχου και πιστοποίησης.
  3. Η ένταξη της δραστηριότητας της επιχείρησης στην Q-CERT, κοινοποιείται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης μέσω της εγγραφής της επιχείρησης στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Βιοκαλλιεργητών.
  4. Το προσωπικό του Οργανισμού Πιστοποίησης θα επικοινωνήσει με την επιχείρηση, ώστε να προγραμματισθεί εντός 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο αρχικός έλεγχος. Σκοπός του ελέγχου είναι κατ’ αρχήν να επαληθευθεί η συμμόρφωση της επιχείρησης με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Σε περίπτωση όπου εντοπισθούν αποκλίσεις από τους Κανονισμούς και την Ελληνική νομοθεσία σχετικά με την παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, τότε η επιχείρηση καλείται εντός χρονικού διαστήματος το οποίο συμφωνείται με τον Οργανισμό, να υποβάλλει τις σχετικές διορθωτικές ενέργειες προς συμμόρφωση της.
  5. Η έκδοση πιστοποιητικού προϋποθέτει την τήρηση της νομοθεσίας, την θετική αξιολόγηση από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και τέλος (ανάλογα με τη δραστηριότητα) την εφαρμογή των απαιτήσεων για χρονικό διάστημα που προκύπτει από τον Κανονισμό (περίοδο μετατροπής). Το πιστοποιητικό που εκδίδεται, έχει διάρκεια συνήθως μικρότερη του ενός έτους, καθώς ο Οργανισμός θα επιθεωρήσεις εκ νέου για τη συμμόρφωσης της με τους Κανονισμούς, την επιχείρηση. Ο επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται κατ’ ελάχιστον μια φορά το έτος.

Όλες οι λεπτομέρειες για την διαδικασία πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης από τις επιχειρήσεις, των κυρώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία και άλλες λεπτομέρειες, περιλαμβάνονται στους παρακάτω Κανονισμούς:

Σημείωση: Όπου γίνεται αναφορά στη νομοθεσία, νοείται η σχετική για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων και της σήμανσης αυτών. Κοινοτική νομοθεσία Καν. (ΕΚ) 834/2007, Καν. (889/2008) και τροποποιήσεις αυτών. Εθνική νομοθεσία ΥΑ 2543/103240/09.10.2017.