Σήμανση CE – Πιστοποίηση Προϊόντων

Πιστοποίηση Προϊόντων και Σήμανση CE στον Υποχρεωτικό και Προαιρετικό Τομέα

Σήμανση CE

Το σήμα CE συμβολίζει τη συμμόρφωση του προϊόντος προς τις εφαρμοστέες κοινοτικές απαιτήσεις. Η σήμανση CE τοποθετημένη σε προϊόντα αποτελεί δήλωση ότι το προϊόν συμμορφώνεται προς όλες τις εφαρμοστέες κοινοτικές διατάξεις και έχουν ολοκληρωθεί οι κατάλληλες διαδικασίες εκτιμήσεως της συμμόρφωσης. Όταν τοποθετείται σε προϊόντα, αποτελεί δήλωση του φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει τοποθετήσει ή είναι υπεύθυνο για την τοποθέτηση του σήματος CE ότι το προϊόν συμμορφώνεται προς όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις και ότι αποτέλεσε το αντικείμενο των κατάλληλων διαδικασιών εκτιμήσεως της συμμόρφωσης. Οι οδηγίες που προβλέπουν την τοποθέτηση του σήματος CE ως επί το πλείστον ακολουθούν τις αρχές της νέας προσέγγισης. Κατά γενικό κανόνα, όλες οι οδηγίες νέας προσέγγισης προβλέπουν την τοποθέτηση του σήματος CE. Δεδομένου ότι όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από οδηγίες νέας προσέγγισης φέρουν το σήμα CE, το σήμα αυτό δεν προορίζεται να εξυπηρετεί εμπορικούς σκοπούς. Ούτε το σήμα CE αποτελεί σήμα προέλευσης, δεδομένου ότι δεν καταδεικνύει ότι το προϊόν κατασκευάστηκε στην Κοινότητα. Η QMSCERT ως Κοινοποιημένος Φορέας με αριθμό Κοινοποίησης 1617 διαθέτει τεχνογνωσία και παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης, και σε συνεργασία με συνεργαζόμενους φορείς όπου απαιτείται, στις παρακάτω οδηγίες:

 • Ανελκυστήρες (Οδηγία 2014/33/ΕΕ)
 • Κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας για ανελκυστήρες (Οδηγία 2014/33/ΕΕ)
 • Μηχανήματα (Οδηγία 2006/42/EΚ)
 • Εξοπλισμός υπό πίεση(Οδηγία 2014/68/ΕΕ)
 • Λέβητες ζεστού νερού (Οδηγία 92/42/EΟΚ)
 • Απλά δοχεία πίεσης (Οδηγία 2014/29/ΕΕ)
 • Δομικά Προϊόντα (Κανονισμός (ΕΕ) 305/2011), σχετικό video της Ευρωπαϊκής Ένωσης: “Building trust in the construction sector”

Περιοδικοί Έλεγχοι

Για καθέναν από τους ελέγχους που προβλέπονται παραπάνω, και προκειμένου να διατηρείται η ισχύς των πιστοποιητικών, ο εξοπλισμός (ανελκυστήρες, ανυψωτικά μηχανήματα, εξοπλισμός υπό πίεση, κ.α.)  πρέπει να υποβάλλεται σε περιοδικές επιθεωρήσεις μέσα από τους οποίους εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του. Η Q-CERT διαθέτει καταρτισμένους επιθεωρητές για εκτέλεση αρχικών και περιοδικών ελέγχων σε:

 • Aνελκυστήρες
 • Δοχεία πίεσης (αεροφυλάκια, δεξαμενές υγραερίου, δίκτυα υπό πίεση, κ.α.)
 • Ατμολέβητες
 • Ανυψωτικά Μηχανήματα (γερανοί, καλαθοφόρα, γερανογέφυρες, περονοφόρα (κλαρκ), ανεβατόρια, ψαλιδωτά, μετακίνησης οχημάτων, χειροκίνητα παλάγκα κλπ)
 • Κυλιόμενες σκάλες & διαδρόμους