Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Διαχείριση

Πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης

Η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε όλο τον κόσμο σχετικά με την μόλυνση του περιβάλλοντος και το φαινόμενο του θερμοκηπίου από την αλόγιστη χρήση ενέργειας, χημικών κλπ, καθώς και ο κίνδυνος από τη συνεχώς αυξανόμενη κατανάλωση φυσικών πόρων, έχουν οδηγήσει τη παγκόσμια κοινότητα στη δημιουργία προτύπων παγκόσμιας ή και εθνικής ακόμα εμβέλειας που αποσκοπούν στην τεκμηρίωση της ορθολογικής χρήσης των πόρων και της διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λειτουργίας των διαφόρων οργανισμών / εταιρειών.

Από τα πρότυπα αυτά, τα πλέον αναγνωρισμένα και αποδεκτά σε παγκόσμια κλίμακα είναι το πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 και πρόσφατα το πρότυπο Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001.

Σε όλο και περισσότερες χώρες του κόσμου, οι καταναλωτές επιλέγουν προϊόντα εταιρειών με αποδεδειγμένη ευαισθητοποίηση ως προς την προστασία του περιβάλλοντος ενώ ακόμα και οι ίδιες οι εταιρείες σε επίπεδο αξιολόγησης συνεργατών / προμηθευτών τείνουν να προτιμούν αυτούς που εφαρμόζουν κάποιο σύστημα περιβαλλοντικής ή / και ενεργειακής διαχείρισης.

Καθώς η εφαρμογή των εν λόγω προτύπων προϋποθέτει τη συμμόρφωση με τη σχετική κρατική ή και σε ορισμένες περιπτώσεις εναρμονισμένη κοινοτική (στην Ευρωπαϊκή Ένωση) ή και παγκόσμια νομοθεσία, αποτελεί για τις πιστοποιημένες ως προς αυτά εταιρείες ένα σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως προς τις ομοειδείς μη πιστοποιημένες εταιρείες αφού αποτελεί τεκμηριωμένη απόδειξη της ύπαρξης περιβαλλοντικής «κουλτούρας» η οποία διέπει όλα τα στάδια της λειτουργίας της.

Η Q-CERT με ένα επιτελείο έμπειρων ελεγκτών / επιθεωρητών προσφέρει διαπιστευμένες υπηρεσίες πιστοποίησης ως προς τις απαιτήσεις των προτύπων αυτών.