Διαχείριση Ποιότητας

Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Η στελέχωση της Q-CERT από επιθεωρητές με μεγάλη εμπειρία στον μεταποιητικό και βιομηχανικό κλάδο και στον κλάδο παροχής υπηρεσιών σε συνδυασμό με το συνεχώς επεκτεινόμενο εύρος της διαπίστευσής της καθώς και της συνεργασίας της με καταξιωμένους φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού, δίνουν τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης υψηλού επιπέδου στον τομέα των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001) και συστημάτων διαχείρισης παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας (ΕΛΟΤ 1435).

Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται με αμεροληψία βασιζόμενες αποκλειστικά και μόνο σε αντικειμενικές αποδείξεις / τεκμήρια και αποσκοπούν στη βελτίωση των λειτουργιών του επιθεωρούμενου εντός του πεδίου πιστοποίησής του με επιπλέον οφέλη σε σχέση με τη βελτίωση της ποιότητας, τη βελτιστοποίηση συστήματος, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και την επιθυμητή μείωση του κόστους λειτουργίας.