ΕΛΟΤ 1435

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 απευθύνεται στους Οργανισμούς Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας και συγκεκριμένα σε:

  • Διαφημιστικές εταιρείες.
  • Εταιρείες προγραμματισμού και αγοράς χώρου/χρόνου Μέσων.
  • Εταιρείες δημοσίων σχέσεων.
  • Εταιρείες προώθησης πωλήσεων και άμεσου μάρκετινγκ.
  • Εταιρείες δημιουργίας διακριτού σήματος.

Η πιστοποίηση ως προς το πρότυπο αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή εταιρίας με τα παραπάνω αντικείμενα σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα όπως αυτό θεσμοθετήθηκε με το Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/2008).

Εκτός του ανωτέρου, η εφαρμογή και πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου προτύπου συμβάλουν:

  • Στην κατανόηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων (νομοθετικών, πελατών κλπ).
  • Στη συλλογή και διαχείριση των δεδομένων που αφορούν στην απόδοση και αποτελεσματικότητα των λειτουργικών διεργασιών του Οργανισμού.
  • Στη συνεχή βελτίωση των διεργασιών μέσω της παρακολούθησης μετρούμενων αντικειμενικών στόχων, και
  • Στην αξιολόγηση των διαδικασιών με τέτοιο τρόπο ώστε τα αποτελέσματα να παρέχουν προστιθέμενη αξία στο σύστημα.