Πολιτική Ποιότητας

06/12/2021

Πολιτική Ποιότητας της QCERT

Η QCERT δεσμεύεται να παρέχει και να διατηρεί υπηρεσίες επιθεώρησης / πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης και προϊόντων και υπηρεσίες επαλήθευσης οι οποίες είναι αμερόληπτες, ηθικές, επαγγελματικές, και εστιασμένες στις νόμιμες και εκφραζόμενες απαιτήσεις προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Η ανώτατη διοίκηση της Q-CERT έχει διασφαλίσει η πολιτική αυτή να είναι κατανοητή να εφαρμόζεται και να διατηρείται σε όλα τα επίπεδα του φορέα.  Οι στόχοι ποιότητας τεκμηριώνονται από το Συμβούλιο Διαχειριστών και ανασκοπούνται κατά την ανασκόπηση από την διοίκηση για την αποτελεσματικότητά τους.

Οι στόχοι ποιότητας της όπως τις έθεσε η ανώτατη διοίκηση της Q-CERT είναι:

  1. Η διατήρηση της επικοινωνίας με τον πελάτη σε όλα τα βήματα της πιστοποίησης αλλά και μετά από αυτήν.
  2. Η συνεχής αξιολόγηση για την αντίληψη του πελάτη για την ποιότητα των υπηρεσιών μας και η ικανοποίηση του πελάτη για τρέχουσες ή μελλοντικές απαιτήσεις
  3. Η παροχή επαγγελματιών, κατάλληλα εκπαιδευμένων επιθεωρητών στους πελάτες, με βάση τα κριτήρια των σχετικών κανονιστικών εγγράφων του ISO/IEC, του ΕΣΥΔ, της ACCREDIA και των απαιτήσεων της Q-CERT.
  4. Η διατήρηση της ανεξαρτησίας και αμεροληψίας του φορέα και όλων των συνεργατών του κατά τις φάσεις της πιστοποίησης σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, κατασκευαστικού τομέα, τροφίμων, υπηρεσιών και η αναγνώριση και εξάλειψη κάθε πιθανού κινδύνου για την αμεροληψία.
  5. Να τηρεί την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων και πληροφοριών που ανασκοπούνται.