06/12/2021

Πολιτική Ποιότητας της Q–CERT

Η Q–CERT δεσμεύεται να παρέχει και να διατηρεί υπηρεσίες επιθεώρησης / πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης και προϊόντων και υπηρεσίες επαλήθευσης οι οποίες είναι αμερόληπτες, ηθικές, επαγγελματικές, και εστιασμένες στις νόμιμες και εκφραζόμενες απαιτήσεις προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

  • Η διατήρηση της επικοινωνίας με τον πελάτη σε όλα τα βήματα της πιστοποίησης αλλά και μετά από αυτήν.
  • Η συνεχής αξιολόγηση για την αντίληψη του πελάτη για την ποιότητα των υπηρεσιών μας και η ικανοποίηση του πελάτη για τρέχουσες ή μελλοντικές απαιτήσεις
  • Η παροχή επαγγελματιών, κατάλληλα εκπαιδευμένων επιθεωρητών στους πελάτες, με βάση τα κριτήρια των σχετικών κανονιστικών εγγράφων του ISO/IEC, του ΕΣΥΔ, της ACCREDIA και των απαιτήσεων της Q-CERT.
  • Η διατήρηση της ανεξαρτησίας και αμεροληψίας του φορέα και όλων των συνεργατών του κατά τις φάσεις της πιστοποίησης σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, κατασκευαστικού τομέα, τροφίμων, υπηρεσιών και η αναγνώριση και εξάλειψη κάθε πιθανού κινδύνου για την αμεροληψία.
  • Να τηρεί την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων και πληροφοριών που ανασκοπούνται.