Ο Κανονισμός (ΕΕ) με αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 για τα Δομικά Προϊόντα (Construction Products Regulation  – CPR) θεσπίστηκε με στόχο την ευρωπαϊκή εναρμόνιση και την εξάλειψη των εμπορικών φραγμών.

Οποιοδήποτε προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) πρέπει να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων 305/2011/ΕΕ. Ο Κανονισμός ορίζει ότι κάθε δομικό προϊόν που διακινείται ή πωλείται στην Ευρώπη πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση επιδόσεων και να φέρει σήμανση CE, όταν καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο ή ανταποκρίνεται προς ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση που έχει εκδοθεί για αυτό.

Ο κανονισμός θεσπίζει διαφορετικά συστήματα πιστοποίησης (Συστήματα Αξιολόγησης και Επαλήθευσης της Σταθερότητας της Επίδοσης – AVCP) για προϊόντα δομικών κατασκευών, τα οποία είναι συνδυασμοί των διαφορετικών δραστηριοτήτων του κατασκευαστή και του κοινοποιημένου οργανισμού.

Η QCERT εκδίδει Πιστοποιητικά Σταθερότητας της Επίδοσης του Προϊόντος (συστήματα AVCP 1 και 1+) και Πιστοποιητικά Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου (συστήματα AVCP 2+) που επιτρέπουν στους κατασκευαστές να εκπληρώσουν τις νομικές τους υποχρεώσεις βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προϊόντων Δομικών Κατασκευών (ΕΕ) αριθ. 305/2011. Μετά την απόκτηση πιστοποιητικού, οι κατασκευαστές μπορούν να συντάξουν μια δήλωση επίδοσης και να επιθέσουν τη σήμανση CE στα προϊόντα τους, προϋπόθεση για τη διάθεσή τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

H QCERT είναι διαπιστευμένος φορέας κατά ISO/IEC 17065 από το ΕΣΥΔ και κοινοποιημένος φορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αριθμό κοινοποίησης 1617 στις κάτωθι κατηγορίες δομικών προϊόντων:

Τσιμέντα, κονιάματα δομικών κατασκευών και λοιπά υδραυλικά συνδετικά

ΠροϊόνΣύστημα
Πιστοποίησης (AVCP)
ΚανονισμόςΑίτηση
Τσιμέντο1+F-2104F-2505
Δομική άσβεστος2+F-2104F-2507

Αδρανή

ΠροϊόνΣύστημα
Πιστοποίησης (AVCP)
ΚανονισμόςΑίτηση
Αδρανή για έρμα σιδηροδρομικών γραμμών2+F-2104F-2507
Αδρανή κονιαμάτων2+F-2104F-2507
Αδρανή για σκυρόδεμα2+F-2104F-2507
Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και Επιφανειακών επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων2+F-2104F-2507
Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες ή μη σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία2+F-2104F-2507
Ελαφρά αδρανή για σκυροδέματα, κονιάματα και ενέματα2+F-2104F-2507
Ελαφρά αδρανή ασφαλτομιγμάτων, επιφανειακών επιστρώσεων και εφαρμογών με σταθεροποιημένα ή μη σταθεροποιημένα υλικά2+F-2104F-2507
Φυσικοί Ογκόλιθοι2+F-2104F-2507

Υλικά οδοστρωσίας

ΠροϊόνΣύστημα
Πιστοποίησης (AVCP)
ΚανονισμόςΑίτηση
Ασφαλτομίγματα – προδιαγραφές Υλικών
– Ασφαλτικό σκυρόδεμα
– Ασφαλτικό σκυρόδεμα για πολύ λεπτές στρώσεις
– Μαλακά ασφαλτομίγματα
– Ασφαλτομίγματα συμπυκνούμενα εν θερμώ
– Ασφαλτική σκυρομαστίχη
– Ασφαλτομαστίχη
– Πορώδες ασφαλτόμιγμα
2+F-2104F-2507

Δομικά μεταλλικά προϊόντα και βοηθητικά υλικά

ΠροϊόνΣύστημα
Πιστοποίησης (AVCP)
ΚανονισμόςΑίτηση
Χαλύβδινες Κατασκευές
Κατασκευές από αλουμίνιο
2+F-2104F-2512

Εξοπλισμός οδών

ΠροϊόνΣύστημα
Πιστοποίησης (AVCP)
ΚανονισμόςΑίτηση
Χαλύβδινοι Ιστοί Φωτισμού
Ιστοί Φωτισμού από αλουμίνιο
Ιστοί Φωτισμού από ενισχυμένες πλαστικές ύλες
1F-2104F-2505