Πολιτική Ποιότητας

07/05/2012

Η Q-CERT δεσμεύεται να παρέχει και να διατηρεί υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης οι οποίες είναι αμερόληπτες, ηθικές, επαγγελματικές, και εστιασμένες σε νομικές, σε συναγόμενες ή εκφρασμένες απαιτήσεις, προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Η ανώτατη διοίκηση της Q-CERT έχει διασφαλίσει η πολιτική αυτή να είναι κατανοητή να εφαρμόζεται και να διατηρείται σε όλα τα επίπεδα του φορέα.  Οι στόχοι ποιότητας τεκμηριώνονται από το Συμβούλιο Διαχειριστών και ανασκοπούνται κατά την ανασκόπηση από την διοίκηση για την αποτελεσματικότητά της.

Οι στόχοι ποιότητας της Q-CERT όπως τους έθεσε η ανώτατη διοίκηση της Q-CERT είναι:

  • Η διατήρηση της αποτελεσματικής επικοινωνίας με τον πελάτη σε όλο τον κύκλο πιστοποίησης.
  • Η συνεχής αξιολόγηση για την αντίληψη του πελάτη για την ποιότητα των υπηρεσιών της και η ικανοποίηση του πελάτη για τρέχουσες ή μελλοντικές απαιτήσεις
  • Η παροχή επαγγελματιών και κατάλληλα εκπαιδευμένων επιθεωρητών στους πελάτες με βάση τα κριτήρια των σχετικών κανονιστικών εγγράφων, των σχετικών προτύπων ISO, του ΕΣΥΔ και των απαιτήσεων της Q-CERT.
  • Η διατήρηση της αμεροληψίας του φορέα και όλων των μελών του κατά τις φάσεις της πιστοποίησης σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, κατασκευαστικού τομέα, τροφίμων, υπηρεσιών και η αναγνώριση και εξάλειψη κάθε πιθανού κινδύνου για την αμεροληψία.
  • Η διατήρηση της εμπιστευτικότητας όλων των δεδομένων και πληροφοριών που ανασκοπούνται.

Η ευθύνη

  • για την ενημέρωση περί της πολιτικής ποιότητας και της εφαρμογής της μέσω του συστήματος διαχείρισης της Q-CERT
  • για τη διασφάλιση των διεργασιών και των διαδικασιών που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του συστήματος διαχείρισης
  • για την αναφορά απευθείας στην ανώτατη διοίκηση σχετικά με την απόδοση του συστήματος διαχείρισης

ανήκει στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας της Q-CERT