Το GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice (GRASP) είναι ένα πρόσθετο πρόγραμμα για την αξιολόγηση της ευημερίας των εργαζομένων σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης. Καλύπτει τέσσερα σημαντικά θέματα κοινωνικής ευθύνης: “φωνή” των εργαζομένων, πληροφόρηση για τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, δείκτες για τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα και προστασία των παιδιών και των νέων εργαζομένων.

Με βάση τις αρχές και τα κριτήρια (P&C) της IFA που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και καλύπτοντας θέματα όπως η εργασία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εκπροσώπηση των εργαζομένων και η προστασία των παιδιών και των νέων εργαζομένων, το GRASP είναι ένας απλός αλλά ισχυρός κατάλογος ελέγχου αξιολόγησης που οι παραγωγοί μπορούν να χρησιμοποιούν για να αξιολογούν, να βελτιώνουν και να αποδεικνύουν τις υπεύθυνες κοινωνικές πρακτικές τους.

Το GRASP είναι εφαρμόσιμο σε εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και μεγεθών, από μικροκαλλιεργητές έως μεγαλύτερους συνεταιρισμούς, από παραγωγούς με μισθωτή ή υπεργολαβική εργασία έως οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Για να ληφθεί υπόψη η μοναδική κατάσταση των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων (εκμεταλλεύσεις στις οποίες εργάζονται μόνο τα βασικά μέλη της οικογένειας, χωρίς μισθωτή εργασία), αξιολογούνται σύμφωνα με έναν συντομευμένο κατάλογο ελέγχου με λιγότερα P&C (15 συνολικά). Τα υπόλοιπα P&C που δεν ισχύουν για τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις αφαιρούνται.

To GRASP εφαρμόζεται τόσο σε μεμονωμένους παραγωγούς (επιλογής 1 και 3) όσο και σε ομάδες παραγωγών (επιλογής 2 και 4). Για τις ομάδες παραγωγών, υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις για το QMS.

Η Q-CERT S.A. είναι εγκεκριμένη από την GLOBALG.A.P. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα εδώ