• Βοηθά έναν Οργανισμό να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα τα οποία περιλαμβάνουν:
  • τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία,
  • την εκπλήρωση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων, και
  • την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.
  • Ισχύει για κάθε Οργανισμό ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα του και για τους κινδύνους υγείας και ασφάλειας των λειτουργιών που τελούν υπό τον έλεγχο του, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί ο οργανισμός και τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εργαζομένων του και άλλων ενδιαφερομένων μερών.
  • Δεν αντιμετωπίζει ζητήματα όπως η ασφάλεια των προϊόντων, οι υλικές ζημιές ή οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πέρα από τους κινδύνους για τους εργαζόμενους και άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη.

ISO/PAS 45005 Οδηγός εφαρμογής μέτρων για την διασφάλιση της προστασίας στον COVID-19

Κανονισμός ΠιστοποίησηςΦόρμα Αίτησης
F-2108Annex BF-2503Annex E