Το LEAF είναι ένα σύστημα περιβαλλοντικής διασφάλισης που αναγνωρίζει προϊόντα που καλλιεργούνται με πιο βιώσιμο τρόπο. Βασίζεται στις εννέα αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων (IFM) της LEAF.

Το πρότυπο LEAF Marque ορίζει τις απαιτήσεις για την πιστοποίηση LEAF Marque.
Όταν βλέπετε προϊόντα με το λογότυπο LEAF Marque, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι προέρχονται από ένα αγρόκτημα που εφαρμόζει αειφόρο γεωργία και πληροί το Πρότυπό.

Οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις LEAF Marque μπορούν να χρησιμοποιήσουν την καθοδήγηση που παρέχεται στο LEAF Sustainable Farming Review για να στηρίξουν την εφαρμογή της IFM και την προετοιμασία τους για την πιστοποίηση LEAF Marque. Κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στο σύστημα LEAF Marque πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες περιφερειακούς και εθνικούς νόμους και κανονισμούς, ακολουθώντας τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, διεξάγοντας τις επιχειρήσεις νόμιμα και με ακεραιότητα. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της LEAF Marque ευθυγραμμίζονται με το έργο της LEAF πέραν της πιστοποίησης, το οποίο βοηθά τους αγρότες και τους καλλιεργητές σε όλο τον κόσμο να παρέχουν πιο βιώσιμη γεωργία. Στόχος της LEAF είναι να εμπνεύσει και να επιτρέψει πιο κυκλικές προσεγγίσεις στη γεωργία μέσω ολοκληρωμένων και αναγεννητικών  λύσεων που βασίζονται στη φύση, οι οποίες προσφέρουν παραγωγικότητα και ευημερία στους αγρότες, εμπλουτίζουν το περιβάλλον και εμπλέκουν θετικά τους νέους και την ευρύτερη κοινωνία. Στο πλαίσιο του IFM, το σύστημα LEAF Marque στοχεύει στην επίτευξη θετικής δράσης για το κλίμα, τη φύση, την οικονομία και την κοινωνία, μετασχηματίζοντας τη γεωργία και τα τρόφιμα σε ολοένα και πιο παγκόσμιο επίπεδο μέσω:

1. Υποστήριξη της ανθεκτικότητας των γεωργών και δημιουργία γεωργικών επιχειρήσεων που είναι περιβαλλοντικά και οικονομικά ανθεκτικές.
2. Δημιουργία συνεργειών με τους ανθρώπους, τα γεωργικά συστήματα και την ευρύτερη κοινωνία για την ανταλλαγή γνώσεων σε όλο το σύστημα τροφίμων.
3. Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του περιβάλλοντος στην κτηνοτροφία και ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των κτηνοτροφικών συστημάτων στο περιβάλλον.
4. Δημιουργία πιο ποικιλόμορφων, βελτιωμένων και συνδεδεμένων ενδιαιτημάτων για την προστασία και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας.
5. Αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων για τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων, τη μείωση της ρύπανσης και την ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας.
6. Βελτιωμένες πρακτικές διατήρησης και αποκατάστασης του εδάφους, που προάγουν την ποιότητα, την υγεία και τη θρέψη του εδάφους, για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του εδάφους.
7. Εφαρμογή αποτελεσματικών λύσεων IPM για την παραγωγή υγιών καλλιεργειών και φυτών που απαιτούν ελάχιστες επεμβάσεις.
8. Βιώσιμη προμήθεια, παρακολούθηση και χρήση πόρων που υποστηρίζουν υπεύθυνες πρακτικές μείωσης των αποβλήτων.
9. Βελτιωμένη χρήση και αποδοτικότητα της ενέργειας, μέσω της παρακολούθησης και της προμήθειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εφαρμογής στρατηγικών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
10. Εφαρμογή αναγεννητικών πρακτικών για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της γεωργίας, τη δέσμευση άνθρακα και τη βελτίωση της υγείας του εδάφους και του οικοσυστήματος.

Η Q-CERT S.A. είναι εγκεκριμένη από την GLOBALG.A.P. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα εδώ