Η εξαγωγή βιολογικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε χώρες εκτός ΕΕ υπόκειται στις ειδικές απαιτήσεις της χώρας προορισμού, οι οποίες παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές της οικείας χώρας. 

Σχετικές πληροφορίες 

Εξαγωγές από την ΕΕ 

Πληροφορίες για τους φορείς ελέγχου τρίτων χωρών 

Οι οργανισμοί που αξιολογούν και επιθεωρούν παραγωγούς ή διανομείς βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να αναγνωριστούν ως φορείς ελέγχου από την ΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να πιστοποιούν ότι τα προϊόντα που προορίζονται για εισαγωγή στην ΕΕ παράγονται με βιολογική μέθοδο. 

Σχετικές πληροφορίες 

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/848 

Kατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2306 της Επιτροπής