Για να μπορεί ένα εισαγόμενο προϊόν να πωλείται ως βιολογικό, πρέπει να πληροί πρότυπα ισοδύναμα με εκείνα που ισχύουν για τα εμπορεύματα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να εξασφαλιστεί αυτό, υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν όλοι οι εισαγωγείς όταν επιθυμούν να διαθέσουν ένα προϊόν στην αγορά ως βιολογικό. Οι διαδικασίες αυτές εξαρτώνται από τον τόπο καταγωγής των εμπορευμάτων. 

Η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνίες για το εμπόριο βιολογικών προϊόντων με τη Χιλή, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Λεπτομέρειες σχετικά με τον χρόνο έναρξης ισχύος, τα προϊόντα που καλύπτονται και τις αρχές και τους φορείς ελέγχου περιλαμβάνονται στις συμφωνίες για το εμπόριο βιολογικών προϊόντων

Η επιθεώρηση και η πιστοποίηση των περισσότερων βιολογικών προϊόντων πραγματοποιούνται από τις εθνικές αρχές της χώρας καταγωγής. Αυτό οφείλεται στο ότι έχουν θεσπιστεί ρυθμίσεις για τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από τις χώρες αυτές, δεδομένου ότι τα πρότυπα και τα μέτρα ελέγχου τους έχουν αξιολογηθεί ως ισοδύναμα με εκείνα που ισχύουν στην ΕΕ. Οι συγκεκριμένες χώρες αναφέρονται συχνά ως «ισοδύναμες» χώρες. 

Όσον αφορά την εισαγωγή βιολογικών προϊόντων από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει ανακοίνωση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, στην οποία περιγράφεται η νομική κατάσταση μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ορισμένες σχετικές διατάξεις διαχωρισμού της συμφωνίας αποχώρησης, καθώς και οι κανόνες που εφαρμόζονται στη Βόρεια Ιρλανδία μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. 

Προϊόντα που προέρχονται από οποιαδήποτε άλλη χώρα 

Σε όλες τις άλλες χώρες, η επιθεώρηση και η πιστοποίηση είναι αρμοδιότητα των «φορέων ή αρχών ελέγχου». Πρόκειται για ανεξάρτητους φορείς που διορίζονται από την Επιτροπή για να διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων στην περιοχή ευθύνης τους εφαρμόζουν πρότυπα και μέτρα ελέγχου ισοδύναμα με αυτά της ΕΕ. 

Εάν επιθυμείτε να εισαγάγετε ένα προϊόν από μία από τις χώρες αυτές και να το διαθέσετε στην αγορά της ΕΕ ως βιολογικό, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο εθνικό φορέα ελέγχου

Για τα προϊόντα που εισάγονται από ορισμένες χώρες εκτός ΕΕ, ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετοι έλεγχοι ή απαιτήσεις.  

Μετά από εμπεριστατωμένη εξέταση όλων των κοινοποιήσεων που εισήχθησαν στο σύστημα πληροφοριών για τη βιολογική γεωργία (OFIS) κατά την περίοδο ενός έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι χώρες της ΕΕ αποφάσισαν από κοινού ότι ορισμένα προϊόντα που κατάγονται από ορισμένες τρίτες χώρες θα πρέπει να υποβληθούν σε πρόσθετους ελέγχους από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται καλύτερα η ακεραιότητα της βιολογικής παραγωγής. Οι πρόσθετοι έλεγχοι συνεπάγονται ορισμένες δεσμεύσεις από χώρες της ΕΕ καθώς και ορισμένες υποχρεώσεις για τους φορείς ελέγχου που αναγνωρίζονται ως ισοδύναμοι σε τρίτες χώρες υπό την εποπτεία της Επιτροπής. Στο «έγγραφο εργασίας σχετικά με πρόσθετους επίσημους ελέγχους σε προϊόντα που κατάγονται από ορισμένες τρίτες χώρες» της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης καθορίζονται οι εν λόγω δεσμεύσεις των χωρών της ΕΕ όσον αφορά τους πρόσθετους επίσημους ελέγχους. Στην επιστολή προς τους ισοδύναμους φορείς ελέγχου σε τρίτες χώρες υπό την εποπτεία της Επιτροπής καθορίζονται οι αντίστοιχες υποχρεώσεις όσον αφορά τα πρόσθετα μέτρα ελέγχου. 

Πιστοποίηση 

Όλα τα βιολογικά προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ πρέπει να διαθέτουν το κατάλληλο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ελέγχου (e-COI). Η διαχείριση των πιστοποιητικών αυτών πραγματοποιείται μέσω του συστήματος ελέγχου και πραγματογνωμοσύνης στις συναλλαγές (σύστημα TRACES). 

  • Ισοδύναμες χώρες: τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τους φορείς ελέγχου που ορίζονται από τις εθνικές αρχές των χωρών. 
  • Υπόλοιπες χώρες: τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τους φορείς ελέγχου που ορίζονται από την ΕΕ. 

Εάν δεν έχετε ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ελέγχου, τα προϊόντα σας δεν θα τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία από τον λιμένα άφιξής τους στην ΕΕ.