Η Δημοκρατία της Κορέας από 1/1/2010 έθεσε σε εφαρμογή το δικό της Σύστημα Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Καλλιέργειας (Certificate System – Food Industry Promotion Act) για την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων. Ωστόσο, η Κορέα παρέτεινε το καθεστώς εφαρμογής του παλιού συστήματος μέχρι το τέλος του 2013, καθώς η διαδικασία εισαγωγής βιολογικών προϊόντων θα καθίσταται εξαιρετικά χρονοβόρα και περίπλοκη. Στο πλαίσιο αυτό η Q-CERT ΕΠΕ με αίτημα της καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείο Ασφάλειας Τροφίμων και Φαρμάκων (Ministry of Food and Drug Safety) της Κορέας:

http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=69&pageNo=1&cd=&cmd=v&seq=14708

Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε όσες επιχειρήσεις πιστοποιούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό 834/2007 να εξάγουν τα προϊόντα τους στην Κορέα χρησιμοποιώντας το πιστοποιητικό που χορηγεί η Q-CERT ΕΠΕ.

On December 1st of 2010 the Republic of Korea launched its own certification system of organic farming products (Certificate System – Food Industry Promotion Act). However, Korea extended the implementation of the old status until the end of 2013, when the new Certification system comes in place, it will make the import of organic products  time consuming and complicated. In this context, Q-CERT Ltd has requested to be recognized from the Ministry of Food and Drug Safety of Korea. Q-CERT Ltd is now listed as an approved Certification Body  (http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=69&pageNo=1&cd=&cmd=v&seq=14708 )

That enables those companies certified in accordance with Regulation 834/2007 to export to Korea using the certificate granted by the Q-CERT Ltd.

Η Q-CERT ΕΠΕ καταχωρείται στο Υπουργείο Γεωργίας της Κορέας ως εγκεκριμένος Φορέας Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων