Νέα & Εκδηλώσεις

Η Q-CERT ΕΠΕ καταχωρείται στο Υπουργείο Γεωργίας της Κορέας ως εγκεκριμένος Φορέας Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

Η Δημοκρατία της Κορέας από 1/1/2010 έθεσε σε εφαρμογή το δικό της Σύστημα Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Καλλιέργειας (Certificate System – Food Industry Promotion Act) για την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων. Ωστόσο, η Κορέα παρέτεινε το καθεστώς εφαρμογής του παλιού συστήματος μέχρι το τέλος του 2013, καθώς η διαδικασία εισαγωγής βιολογικών προϊόντων θα καθίσταται εξαιρετικά χρονοβόρα και περίπλοκη. Στο πλαίσιο αυτό η Q-CERT ΕΠΕ με αίτημα της καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείο Ασφάλειας Τροφίμων και Φαρμάκων (Ministry of Food and Drug Safety) της Κορέας:

http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=69&pageNo=1&cd=&cmd=v&seq=14708

Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε όσες επιχειρήσεις πιστοποιούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό 834/2007 να εξάγουν τα προϊόντα τους στην Κορέα χρησιμοποιώντας το πιστοποιητικό που χορηγεί η Q-CERT ΕΠΕ.

Ό σχολιασμός έχει κλείσει.