Η βιολογική καλλιέργεια είναι μια γεωργική μέθοδος που αποσκοπεί στην παραγωγή τροφίμων με τη χρήση φυσικών ουσιών και διεργασιών. Αυτό σημαίνει ότι η βιολογική καλλιέργεια έχει περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς ενθαρρύνει: 

 • την υπεύθυνη χρήση της ενέργειας και των φυσικών πόρων· 
 • τη διατήρηση της βιοποικιλότητας· 
 • τη διατήρηση των περιφερειακών οικολογικών ισορροπιών· 
 • τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους· 
 • τη διατήρηση της ποιότητας του νερού. 

Επιπλέον, οι κανόνες για τη βιολογική γεωργία προωθούν υψηλού επιπέδου πρότυπα όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων και απαιτούν από τους γεωργούς να καλύπτουν τις ανάγκες συμπεριφοράς των ζώων ανά είδος. 

Οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιολογική καλλιέργεια έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχουν μια σαφή δομή για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων σε ολόκληρη την ΕΕ. Στόχος τους είναι να ικανοποιηθεί η ζήτηση των καταναλωτών για αξιόπιστα βιολογικά προϊόντα, ενώ παράλληλα θα προσφέρουν μια δίκαιη αγορά για τους παραγωγούς, τους διανομείς και τους εμπόρους. 

Για να επωφεληθούν οι γεωργοί από τις μεθόδους βιολογικής καλλιέργειας, πρέπει οι καταναλωτές να έχουν εμπιστοσύνη στην τήρηση των κανόνων βιολογικής παραγωγής. Ως εκ τούτου,η ΕΕ διατηρεί το ακόλουθο αυστηρό σύστημα ελέγχου και επιβολής για τη διασφάλιση της κατάλληλης παρακολούθησης των κανόνων και των διατάξεων για τα βιολογικά προϊόντα.  

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming_el 

Ο Φορέας Ελέγχου Q-CERT και η δραστηριοποίηση του στη Βιολογική παραγωγή 

Ο Οργανισμός Q-CERT με την υπ. αριθμόν 290903/02.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1757/09.11.2010 έλαβε έγκριση για τον έλεγχο και την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων σύμφωνα με τον Κανονισμό βιολογικής παραγωγής. (αρχείο pdf

Ο Φορέας Ελέγχου Q-CERT διαθέτει διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) σύμφωνα με το ISO 17065 για τη λειτουργία του ως Φορέας Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. (αρχείο pdf

Τα πεδία δραστηριοτήτων στη βιολογική παραγωγή και οι περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να αναφέρεται μια δραστηριότητα ορίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Ορισμοί Περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να αναφέρεται η δραστηριότητα: 
Παραγωγή Παραγωγή σε «εκμετάλλευση», όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 σημείο 8) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής μανιταριών, φυκών και της συλλογής άγριων φυτών, φυκών και μανιταριών.  
 
«εκμετάλλευση»: όλες οι μονάδες παραγωγής που λειτουργούν υπό ενιαία διαχείριση με στόχο την παραγωγή ζώντων ή αμεταποίητων γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων προερχόμενων από την υδατοκαλλιέργεια και τη μελισσοκομία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή προϊόντων που παρατίθενται στο παράρτημα I, με εξαίρεση τα αιθέρια έλαια και τη μαγιά. 
Η επιχείρηση ασκεί δραστηριότητα «παραγωγής» 
Παρασκευή Παρασκευή όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 σημείο 44) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 (αυτό ισχύει και για την παραγωγή αιθέριων ελαίων και μαγιάς)  
 
«παρασκευή»: οι εργασίες διατήρησης ή μεταποίησης βιολογικών ή υπό μετατροπή προϊόντων, ή κάθε άλλη εργασία που πραγματοποιείται σε αμεταποίητο προϊόν χωρίς την τροποποίηση του αρχικού προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων της σφαγής, του τεμαχισμού, του καθαρισμού ή της άλεσης, καθώς και της συσκευασίας, της επισήμανσης ή των μεταβολών στη σχετική με τη βιολογική παραγωγή επισήμανση. 
Η επιχείρηση ασκεί δραστηριότητα  
«παρασκευής» 
Διανομή/ Διάθεση στην αγορά Διανομή βιολογικών ή υπό μετατροπή προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και μεταφοράς των εν λόγω προϊόντων και/ή της διάθεσής τους στην αγορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 48) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848.  
 
«διάθεση στην αγορά»: η κατοχή τροφίμων ή ζωοτροφών με σκοπό την πώληση, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς για πώληση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μεταβίβασης είτε αυτή γίνεται δωρεάν είτε όχι, και η ίδια η πώληση, η διανομή ή οι άλλες μορφές μεταβίβασης.  
 
Σημ.: η δραστηριότητα «διάθεσης στην αγορά» βιολογικών ή υπό μετατροπή προϊόντων περιλαμβάνει τη χονδρική, λιανική και επιγραμμική πώληση (ψηφιακός τόπος αγορών). 
Η επιχείρηση διανέμει και/ή διαθέτει στην αγορά  
βιολογικά προϊόντα που δεν  
παράγονται ούτε παρασκευάζονται από την  
επιχείρηση 
 
Αποθήκευση Αποθήκευση βιολογικών ή υπό μετατροπή προϊόντων Η επιχείρηση αποθηκεύει βιολογικά προϊόντα που δεν παράγονται ούτε παρασκευάζονται από την επιχείρηση 
Εισαγωγή Εισαγωγή βιολογικών ή υπό μετατροπή προϊόντων από τρίτη χώρα στην Ένωση Η επιχείρηση ασκεί δραστηριότητα «εισαγωγής» 
Εξαγωγή Εξαγωγή βιολογικών ή υπό μετατροπή προϊόντων από την Ένωση σε τρίτη χώρα Η επιχείρηση ασκεί δραστηριότητα «εξαγωγής» 

Τα βιολογικά προϊόντα κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες:  

Α. Αμεταποίητα φυτά και φυτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων και άλλου φυτικού αναπαραγωγικού υλικού,  

Β. Ζώα και αμεταποίητα ζωικά προϊόντα,  

Γ. Φύκη και αμεταποίητα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας,  

Δ. Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, για χρήση ως τρόφιμα, 

Ε. Ζωοτροφές, 

ΣΤ. Οίνος και 

Ζ. Άλλα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, ή που δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες κατηγορίες. 

 • Μαγιά που χρησιμοποιείται ως τρόφιμο ή ζωοτροφή, 
 • Ματέ, γλυκό καλαμπόκι, αμπελόφυλλα, καρδιές φοινίκων, βλαστοί λυκίσκου και άλλα παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών και προϊόντων που παράγονται από αυτά, 
 • Θαλάσσιο άλας και άλλα άλατα για τρόφιμα και ζωοτροφές, 
 • Κουκούλι μεταξοσκώληκα κατάλληλο για ξετύλιγμα των ινών του, 
 • Φυσικές γόμες και ρητίνες, 
 • Κερί μέλισσας, 
 • Αιθέρια έλαια,  
 • Πώματα από φυσικό φελλό, μη συσσωματωμένα, και χωρίς καμία συνδετική ουσία, 
 • Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο, 
 • Μαλλί, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο, 
 • Ακατέργαστα δέρματα και προβιές που δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία,  
 • Παραδοσιακές φυτικές παρασκευές φυτικής προέλευσης. 

Οι αρχές της βιολογικής γεωργίας 

Η ενασχόληση με τη βιολογική γεωργία συνεπάγεται τον σεβασμό των αρχών, των κανόνων και των απαιτήσεών της. Όσοι επιθυμούν να γίνουν παραγωγοί βιολογικών προϊόντων θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι γνωρίζουν καλά την απαραίτητη νομοθεσία ώστε να έχουν πλήρη επίγνωση των ευθυνών τους. 

Προτού η επιχείρηση ξεκινήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα στον τομέα των βιολογικών προϊόντων, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον οργανισμό μας και τα στελέχη του θα δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες, κατευθύνσεις και επιπλέον ενημερώσεις σχετικά με τα διαθέσιμα μέτρα στήριξης, καθώς και πιο γενικές οδηγίες. 

Πιστοποίηση 

Όλοι οι παραγωγοί, μεταποιητές ή έμποροι τροφίμων που επιθυμούν να προωθήσουν στην αγορά τα βιολογικά τρόφιμα που παράγουν πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε έναν φορέα ελέγχου. Είναι αρμοδιότητα του φορέα ελέγχου να επαληθεύει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής. Κάθε χώρα της ΕΕ μπορεί να αποφασίζει αν θα πρόκειται για δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό ή φορέα, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, θα ελέγχει ότι τηρούνται οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιολογική παραγωγή. 

Εάν επιθυμείτε να γίνετε παραγωγός βιολογικών προϊόντων, θα πρέπει να λαμβάνετε πιστοποίηση μέσω φορέα ελέγχου. 

Αυτό περιλαμβάνει ετήσια επιθεώρηση και σειρά ελέγχων για να εξασφαλιστεί ότι τηρούνται οι κανόνες βιολογικής παραγωγής. 

Λογότυπο βιολογικής παραγωγής 

Το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ παρέχει συνεκτική οπτική ταυτότητα στα βιολογικά προϊόντα που παράγονται και πωλούνται στην ΕΕ. Με τον τρόπο αυτόν, επιτρέπει στους καταναλωτές της ΕΕ να εντοπίζουν ευκολότερα τα βιολογικά προϊόντα και βοηθά τους γεωργούς να τα εμπορεύονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ. 

Το λογότυπο βιολογικής παραγωγής μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί ως βιολογικά από εξουσιοδοτημένη υπηρεσία ή φορέα ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι πληρούν αυστηρές προϋποθέσεις στον τρόπο παραγωγής, μεταφοράς και αποθήκευσής τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-logo_el