• Οπτικό έλεγχο της κατασκευής (βάσεις, καλωδιώσεις, στεγανότητα υλικών, συσφίξεις)
  • Μετρήσεις στη Χαμηλή Τάση (σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 62446, IEC 60364, HD 384, EN 62305)