1.(Νομοθεσία για Δοχεία Πίεσης ) «Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου» ΦΕΚ 673Β/2.9.1993/ ΥΑ14165/Φ17.4/373.

2.(Νομοθεσία για την Εγκατάσταση Δοχείων Υγραερίου (LPG)«Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης σχεδίασης, κατασκευής ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες» ΦΕΚ 477Β/01.07.1993/ΥΑ Δ3/14858.

Η παραπάνω Υπουργική Απόφαση αφορά στα δοχεία πίεσης στα οποία αναπτύσσεται ενεργός πίεση μεγαλύτερη από 0,5 bar. Τα δοχεία μπορεί να περιέχουν αέρα, αδρανή αέρια / κρυογενικά (αργό, άζωτο, οξυγόνο κ.λπ.), καύσιμα αέρια (L.P.G, προπάνιο φυσικό αέριο ) και γενικά ρευστά περισσότερο, λιγότερο ή και καθόλου εκρηκτικά, διαβρωτικά ή οξειδωτικά. Δεν εφαρμόζεται σε μηχανικές διατάξεις παραγωγής έργου (ατμολέβητες, αεροστρόβιλοι κ.λπ.). Η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση αφορά και τα εγκατεστημένα Δοχεία Πίεσης πριν από την έναρξη ισχύος του ΦΕΚ στις 02.09.1993.

Οι περιοδικοί έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί σύμφωνα με τα αντίστοιχα ΦΕΚ και γίνονται σύμφωνα με τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά ή Εθνικά πρότυπα. Το είδος και η έκταση των ελέγχων και η περιοδική συχνότητα αναφέρονται στα πρότυπα και στα ΦΕΚ.

Αφορά: Αεροφυλάκια, Δεξαμενές υγραερίου, Δεξαμενές Αμμωνίας , Εξαεριωτές υγραερίου, Εναλλάκτες, Σωληνώσεις καυσίμων και υγραερίου.

3.(Νομοθεσία για τους Ατμολέβητες ) Υ.Α. 10735/651/2012 (ΦΕΚ 2656-28.09.2012)  σχετικό µε την εγκατάσταση, την λειτουργία και τον έλεγχο  των ατμολεβήτων.

Σύμφωνα με την νομοθεσία απαιτούνται τα κάτωθι :

Α) Πρώτη θέση σε λειτουργία

Απαιτείται Πιστοποιητικό Παραλαβής που εκδίδεται από Αναγνωρισμένους Φορείς από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν:

1) Για τους ατμολέβητες κατασκευασμένους με την Ευρωπαϊκή Οδηγία PED 2014/68/EU

 • Επιβεβαίωση συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία PED 2014/68/EU
 • Πιστοποίηση συμμόρφωσης της εγκατάστασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 4 του ΦΕΚ 2656-28.09.12
 • Επιθεώρηση του ατμολέβητα αν δεν είναι καινούργιος ,έλεγχος εν λειτουργία των ασφαλιστικών διατάξεων
 • Υδραυλική δοκιμή εάν έχει παρέλθει η περίοδος ελέγχου

Β) Περιοδικοί έλεγχοι

Εκτελούνται περιοδικά ανάλογα με την κατηγορία (σύμφωνα με το γινόμενο όγκου και πίεσης) που ανήκει ο ατμολέβητας ή μετά από επισκευή από Αναγνωρισμένους Φορείς από το Υπουργείο Ανάπτυξης .Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν:

 • Έλεγχο ύπαρξης Πιστοποιητικού Παραλαβής
 • Επιθεώρηση του ατμολέβητα
 • Έλεγχο ασφαλιστικών διατάξεων εν λειτουργία
 • Υδραυλική δοκιμασία
 • Έκδοση έκθεσης ελέγχου
 • Έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου

Κατηγορίες και περιοδικότητα ελέγχων

ΚατηγορίαΗλικία (χρόνια)Περιοδικότητα ελέγχων (χρόνια)
Α, Β, Γ0-16μέγιστο 8
Α,Β,Γ17-25μέγιστο 3
Β και Γ≥26μέγιστο 3
Α≥26μέγιστο 1
 • Κατηγορία Α: PS*V >40.000bar.lt
 • Κατηγορία Γ: PS*V <10.000bar.lt (όγκος < 1000lt)
 • Κατηγορία Β: Όλες οι ενδιάμεσες περιπτώσεις.

Εφαρμόζεται για τον έλεγχο και πιστοποίηση της συμμόρφωσης νέου εξοπλισμού υπό πίεση και συγκροτημάτων με πίεση PS άνω των 0,5 bar. Τέτοιοι είναι τα δοχεία, οι σωληνώσεις, ατμολέβητες, τα εξαρτήματα ασφαλείας για την υπερπίεση του εξοπλισμού, περιλαμβανομένων των στοιχείων προσαρτημένων σε μέρη υπό πίεση.

Για τη διευκόλυνση και απλούστευση της διαδικασίας αξιολόγησης καταρτίζεται ο παρακάτω πίνακας, ο οποίος συμπεριλαμβάνει και τα εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία παρέχουν την καλύτερη αναφορά για την ασφαλή σχεδίαση και κατασκευή του εξοπλισμού υπό πίεση.

Η πιστοποίηση των λεβήτων ζεστού νερού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Π.Δ. 335  και την οδηγία 92/42/ΕΚ σχετικά με τις «απαιτήσεις απόδοσης για νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται  με υγρά ή αέρια καύσιμα».

Η πιστοποίηση των λεβήτων ζεστού νερού γίνεται όταν ο κατασκευαστής τους θέτει για πρώτη φορά τον λέβητα στη διάθεση του χρήστη. Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης που εφαρμόζονται στους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιμα, ονομαστικής ισχύος ίσης ή ανώτερης των 4kW και ίσης ή κατώτερης των 1000kW.