20 Απριλίου, 2023

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ IFSv8


Το IFS Food αποτελεί κορυφαίο πρότυπο πιστοποίησης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων στην Ευρώπη και είναι αποδεκτό από κορυφαίες εταιρείες λιανικής και χονδρικής σε όλο τον κόσμο.
Μαζί με ειδικούς από προμηθευτές τροφίμων, εταιρείες λιανικής πώλησης και φορείς πιστοποίησης που εργάστηκαν σε διάφορες επιτροπές του IFS, αναπτύχθηκε μια νέα έκδοση λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πρόσφατες εξελίξεις,  κανονισμούς και τις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών.
Κατά τη διάρκεια αναβάθμισης του, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη δομή του προτύπου ώστε να κάνει την ενασχόληση μ’ αυτό ευκολότερη, περισσότερο αποτελεσματική και πιο πρακτική, τόσο για τους επιθεωρητές που το επιθεωρούν όσο και για τις εταιρείες που το εφαρμόζουν.

 • Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Η νέα έκδοση του προτύπου IFS Food (v8) δημοσιεύτηκε στις 18 Απριλίου 2023 και θα αντικαταστήσει την τρέχουσα έκδοση (v7).
Η νέα έκδοση του προτύπου βρίσκεται αναρτημένη στην πύλη του IFS  και είναι διαθέσιμη δωρεάν.

Βασικές αλλαγές και βελτιώσεις της νέας έκδοσης IFS Food v8

 • Ευθυγράμμιση του προτύπου με τον Codex Alimentarius και ISO 22003-2 και τις απαιτήσεις συγκριτικής αξιολόγησης της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την Ασφάλεια Τροφίμων (GFSI).
 • Η αξιολόγηση B ταξινομείται και πάλι ως απόκλιση, άρα οι εταιρίες μπορούν να ορίσουν διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να επιτυγχάνουν βελτίωση της απόδοσή τους συνεχώς.
 • Εισαγωγή του αστερίσκου (IFS star) στο πιστοποιητικό και στην βάση δεδομένων του IFS για να υποδείξει ότι η επιθεώρηση έγινε απροειδοποίητα. Με αυτόν τον τρόπο, οι εταίροι της εφοδιαστικής αλυσίδας θα μπορούν να εντοπίσουν άμεσα την εταιρία η οποία θα ξεχωρίζει.
 • Ο χρόνος για τη συγγραφή της έκθεσης, ο αριθμός των κανόνων στη doctrine και άλλες διοικητικές απαιτήσεις έχουν μειωθεί σημαντικά αλλά παράλληλα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις συγκριτικής αξιολόγησης GFSI.
 • Το αναθεωρημένο πρότυπο και η λίστα ελέγχου ακολουθούν περισσότερο τη διαδικασία ελέγχου. Έτσι για παράδειγμα, οι απαιτήσεις που αφορούν την άμυνα των τροφίμων είναι πλέον μέρος του κεφαλαίου 4.
 • Οι εταιρείες πρέπει να ορίσουν στόχους για κάθε μια από τις τέσσερις διαστάσεις της κουλτούρας για την ασφάλεια των τροφίμων.
 • Είναι πλέον εφικτή η προσθήκη ΠΟΠ ΕΕ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) ή ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) στα Πιστοποιητικά IFS (με αναφορά αποποίησης ευθύνης).
 • Η διατύπωση των απαιτήσεων του προτύπου και της λίστας ελέγχου είναι πιο συνεπής και σαφής προκειμένου να διευκρινίζει την πρόθεση της απαίτησης καλύτερα. Επίσης, η λέξη «αξιολόγηση (assessment)» γίνεται «επιθεώρηση (audit)» και πάλι, σύμφωνα με το ISO 22003-2.

Τι νέο περιλαμβάνει η νέα έκδοση του προτύπου IFS Food v8

 • Απροειδοποίητες Επιθεωρήσεις
  Η πραγματοποίηση μιας απροειδοποίητης επιθεώρησης κάθε 3 έτη είναι υποχρεωτική. Η νέα έκδοση διευκρινίζει την καταμέτρηση των απροειδοποίητων ελέγχων.
  Εισαγωγή αστερίσκου (IFS star) σε πιστοποιητικό και βάση δεδομένων με την χρήση ειδικού λογότυπου ώστε να γίνεται εμφανές πως η επιθεώρηση έγινε απροειδοποίητα.
 • Αλλαγή συστήματος βαθμολόγησης
  Η αξιολόγηση B ταξινομείται και πάλι ως απόκλιση. Η συγκεκριμένη αλλαγή θα αποτελέσει αντικείμενο εκπαίδευσης επιθεωρητών και εταιριών. Το IFS αναβαθμίζει το αντίστοιχο ενημερωτικό έντυπο που διαθέτει σχετικό με το σύστημα αξιολόγησης, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην πύλη του IFS δωρεάν.  
 • Κουλτούρα Ασφάλειας Τροφίμων
  Σύμφωνα με την νέα έκδοση, οι εταιρείες πρέπει τώρα να καθορίζουν στόχους για καθεμία από τις τέσσερις διαστάσεις της κουλτούρας ασφάλειας των τροφίμων. Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 1 του προτύπου.

Μεταβατική περίοδος

 • Επιθεωρήσεις σύμφωνα με τη νέα έκδοση του προτύπου είναι δυνατές από 1η Οκτωβρίου 2023.
 • Από 1η Οκτωβρίου 2023 έως και 31η Δεκεμβρίου 2023, η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει την έκδοση του προτύπου με την οποία προτιμά να επιθεωρηθεί.
 • Από 1η Ιανουαρίου 2024,  καθίσταται υποχρεωτική η επιθεώρηση των επιχειρήσεων με βάση τη νέα έκδοση του προτύπου.
 • Για απροειδοποίητους ελέγχους, η έκδοση 8 ισχύει εφόσον το παράθυρο επιθεώρησης ξεκινά την ή μετά την 1η Οκτωβρίου.

Ειδικές καταστάσεις – επιλογή έκδοσης προτύπου επιθεώρησης

 • Επιθεώρηση πολλών τοποθεσιών (Multi-site audits)
  Για τον καθορισμό της έκδοσης με την οποία θα ελεγχθεί μια επιχείρηση, λαμβάνεται υπόψη πως η έδρα (head office) και οι λοιπές τοποθεσίες της επιχείρησης πρέπει να ελεγχθούν με την ίδια έκδοση του προτύπου. Άρα, εφόσον το head office ελεγχθεί με την έκδοση 7, οι λοιπές τοποθεσίες θα ακολουθήσουν την ίδια έκδοση. Μετά την 1η Ιανουαρίου 2024, η έκδοση 8 ισχύει για όλους τους ελέγχους που εκτελούνται στην έδρα.
 • Επακόλουθες επιθεωρήσεις (follow up audits)
  Ακολουθούν τον ‘’κύριο’’ έλεγχο. Άρα αν η επιχείρηση έχει αρχικά επιθεωρηθεί με την έκδοση 7 του προτύπου και έχει προκύψει ανάγκη για επακόλουθο έλεγχο (π.χ. εξαιτίας μιας Major ΜΣ), τότε κι ο επακόλουθος έλεγχος θα λάβει χώρα με την έκδοση 7 του προτύπου, ακόμη κι αν γίνει μετά την 1η Ιανουαρίου 2024.
 • Επιθεωρήσεις επέκτασης πεδίου (extension audits)
  Ακολουθούν τον ‘’κύριο’’ έλεγχο. Άρα αν η επιχείρηση έχει αρχικά επιθεωρηθεί με την έκδοση 7 του προτύπου και έχει προκύψει ανάγκη για έλεγχο επέκτασης (π.χ. εξαιτίας της ανάγκης να επιθεωρηθεί μια διεργασία η οποία δεν λειτουργούσε κατά τον κύριο έλεγχο ή ενός προϊόντος το οποίο δεν παράγονταν κατά τον κύριο έλεγχο), τότε κι ο έλεγχος επέκτασης θα λάβει χώρα με την έκδοση 7 του προτύπου, ακόμη κι αν γίνει μετά την 1η Ιανουαρίου 2024.

Εκπαίδευση

Η QMSCERT θα διοργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια προκειμένου να διευκολύνει τη μετάβαση των επιχειρήσεων στη νέα έκδοση.

Η εκπαίδευση αφορά στελέχη επιχειρήσεων που είναι ήδη πιστοποιημένες με το πρότυπο IFS, καθώς επίσης και συμβούλους οι οποίοι αναπτύσσουν συστήματα ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου IFS.

Θα περιλαμβάνει όλες τις νέες απαιτήσεις και αλλαγές που επιφέρει η νέα έκδοση του προτύπου IFS Food v8 και παράλληλα θα εστιάζει σε συγκεκριμένες απαιτήσεις του προτύπου που χρίζουν διευκρίνησης, επεξήγησης και περαιτέρω ανάλυσης.

Η εκπαίδευση είναι αναγνωρισμένη από το IFS και θα πραγματοποιείται από εκπαιδευτή που έχει λάβει σχετική έγκριση από το IFS με υλικό εκπαίδευσης το οποίο παρέχεται από το IFS. Θα συνοδεύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης αναγνωρισμένο από το IFS. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα σεμινάρια θα αποσταλεί σε όλους τους συνεργάτες της QMSCERT μόλις δοθεί άδεια από το IFS για επίσημες εκπαιδεύσεις και οριστικοποιηθούν ημερομηνίες.   

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ IFSv8