Οι επιχειρήσεις παρασκευής βιολογικών τροφίμων ή ζωοτροφών πρέπει να ακολουθούν τις ενδεδειγμένες διαδικασίες με βάση τον συστηματικό προσδιορισμό των κρίσιμων σταδίων μεταποίησης, για να εξασφαλιστεί ότι τα παραγόμενα μεταποιημένα προϊόντα είναι σύμφωνα με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής. Τα μεταποιημένα βιολογικά προϊόντα πρέπει να παράγονται χρησιμοποιώντας μεθόδους μεταποίησης που εγγυώνται τη διατήρηση των βιολογικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των προϊόντων σε όλα τα στάδια της βιολογικής παραγωγής. 

Ειδικότερα, τα εν λόγω τρόφιμα πρέπει να παράγονται κατά κύριο λόγο από γεωργικά συστατικά ή από άλλα συστατικά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού και είναι βιολογικά, με περιορισμένη δυνατότητα χρήσης ορισμένων μη βιολογικών γεωργικών συστατικών που προσδιορίζονται στον Κανονισμό. Επιπλέον, στην παραγωγή μεταποιημένων βιολογικών τροφίμων και ζωοτροφών επιτρέπεται η χρήση μόνον ορισμένων προϊόντων και ουσιών που εγκρίνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό. 

Οι επιχειρήσεις παραγωγής μεταποιημένων τροφίμων ή ζωοτροφών, πρέπει να λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης και προληπτικά μέτρα αναφορικά με τον τύπο και τη σύνθεση των προϊόντων και ουσιών που χρησιμοποιούνται, καθώς και να συμμορφώνονται με τους όρους βάσει των οποίων δύνανται να χρησιμοποιούνται, και αναφορικά με τον υπολογισμό του ποσοστού γεωργικών συστατικών, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των προσθέτων που επιτρέπονται για χρήση στη βιολογική παραγωγή και θεωρούνται γεωργικά συστατικά για τον υπολογισμό του ποσοστού που πρέπει να επιτευχθεί προκειμένου να περιγράφεται το προϊόν ως βιολογικό στην ονομασία πώλησης. 

Οίνος  

Ο βιολογικός οίνος πρέπει να υπόκειται στους σχετικούς κανόνες περί μεταποιημένων βιολογικών τροφίμων. Ωστόσο, έχουν θεσπιστεί ειδικοί κανόνες για τη βιολογική οινοποίηση και έχει διατυπωθεί τεχνικός ορισμός του βιολογικού οίνου σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές της βιολογικής παραγωγής. 

Ο βιολογικός οίνος πρέπει να παράγεται εξολοκλήρου από βιολογικές πρώτες ύλες (βιολογικά σταφύλια και ζύμες) και επιτρέπεται η προσθήκη μόνον ορισμένων προϊόντων και ουσιών που εγκρίνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό.  

Ωστόσο, παράλληλα ισχύουν και ορισμένοι άλλοι περιορισμοί. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: 

 • η απαγόρευση της χρήσης σορβικού οξέος και της αποθείωσης 
 • το επίπεδο των θειωδών ενώσεων στον βιολογικό οίνο πρέπει να είναι χαμηλότερο σε σχέση με το συμβατικό ισοδύναμό τους (ανάλογα με την περιεκτικότητα σε υπολειμματικά σάκχαρα). 

Επιτρέπονται υπό σαφώς προσδιορισμένες συνθήκες συγκεκριμένες πρακτικές, επεξεργασίες και μέθοδοι στην παραγωγή βιολογικού οίνου βάσει του καταλόγου επιτρεπόμενων οινολογικών πρακτικών, μεθόδων και διεργασιών. 

Μαγιά  

Στην παραγωγή βιολογικής μαγιάς προς χρήση ως τρόφιμο ή ζωοτροφή επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο υποστρώματα βιολογικής παραγωγής. Επιπλέον, έχουν θεσπιστεί επιπρόσθετοι λεπτομερείς κανόνες για την παραγωγή μαγιάς με συγκεκριμένα προϊόντα και ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, παρασκευή και μορφοποίησή της. 

Κανόνες για την τροφική αλυσίδα 

Οι κανόνες καλύπτουν όλα τα στάδια της παραγωγής, της παρασκευής και της διανομής (από την πρωτογενή παραγωγή έως την αποθήκευση, τη μεταποίηση, τη μεταφορά, τη διανομή και τη διάθεση στον τελικό καταναλωτή). Αυτό σημαίνει ότι όλα τα βιολογικά προϊόντα στην ΕΕ ακολουθούν αυστηρούς κανόνες από το αγρόκτημα έως το πιάτο. 

Οι ειδικές διατάξεις για τη μεταποίηση των βιολογικών τροφίμων και ζωοτροφών περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

 • τον διαχωρισμό σε χρόνο και χώρο των μεταποιημένων βιολογικών προϊόντων από τα μη βιολογικά προϊόντα 
 • ελάχιστη περιεκτικότητα των βιολογικών γεωργικών συστατικών σε οργανική ύλη 95 % και αυστηρές προϋποθέσεις για την επισήμανση του υπόλοιπου 5 % ως βιολογικής προέλευσης με χρήση του λογότυπου βιολογικής παραγωγής 
 • σαφείς κανόνες για την επισήμανση των προϊόντων, καθώς και για τα προϊόντα που μπορούν ή δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον λογότυπο βιολογικής παραγωγής 
 • ειδικά όρια για τις ουσίες που μπορούν να προστεθούν στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και έναν περιορισμένο κατάλογο εγκεκριμένων προσθέτων και βοηθητικών μέσων επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται στη βιολογική παραγωγή. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές απαιτήσεις του Κανονισμού στη δραστηριότητα της Παρασκευής πιέστε εδώ (αρχείο pdf)  

Εάν επιθυμείτε την ένταξη της επιχείρησής σας στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα: 

Ο υπεύθυνος της ενδιαφερόμενης επιχείρησης ή ο νόμιμος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της, καλείται να συμπληρώσει και να καταθέσει την Αίτηση (F-2050) μαζί με τα απαραίτητα έντυπα ώστε να συγκεντρωθούν οι πληροφορίες σχετικά με: 

 • το αντικείμενο της επιθυμητής πιστοποίησης, 
 • τα γενικά στοιχεία της επιχείρησης όπως την επωνυμία, εταιρική μορφή και την έδρα της,  
 • τα ειδικά στοιχεία όπως οι δραστηριότητες και λειτουργίες της (υφιστάμενη κατάσταση), περιγραφή των εγκαταστάσεων, των πρακτικών μέτρων που πρόκειται να λάβει για να διασφαλίσει την τήρηση του Κανονισμού καθώς και των μέτρων προφύλαξης για περιορισμό του κινδύνου επιμόλυνσης, κλπ. 
 • την προηγούμενη ή υφιστάμενη πιστοποίηση της επιχείρησης. 

Έντυπα αίτησης 

Όπως για παράδειγμα: Άδεια λειτουργίας, Απαλλαγή από Άδεια λειτουργίας, Ενημέρωση Μεταποιητικής δραστηριότητας, Καταστατικό επιχείρησης, Εκτύπωση δραστηριοτήτων από μητρώο ΑΑΔΕ, Καταχώρηση ΓΕΜΗ, κλπ. 

Άλλα χρήσιμα έντυπα αίτησης ή/και μεταβολών 

Η αίτηση ελέγχεται και αξιολογείται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και εφόσον γίνει αποδεκτή, τότε ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης καλείται να υπογράψει τη Σύμβαση Πιστοποίησης (αρχείο pdf) και το Παράρτημα συμβολαίου για Βιολογικά Προϊόντα (αρχείο pdf). 

Η συμβαλλόμενη επιχείρηση οφείλει να αποδεχθεί την τήρηση των παρακάτω εγγράφων, καθώς περιγράφουν τις απαιτήσεις ως προς το διαδικαστικό μέρος του ελέγχου και πιστοποίησης: 

 • Κανονισμός Πιστοποίησης (αρχείο pdf
 • Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Παρασκευής/Εισαγωγών/Εμπορίας (αρχείο pdf
 • Κανονισμός Χρήσης Σημάτων και Πιστοποιητικών (αρχείο pdf) και  
 • Τιμοκατάλογος (αρχείο pdf