Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Organization for Standardization ISO) έχει εκδώσει το νέο πρότυπο διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001. Η ημερομηνία έκδοσης του προτύπου ήταν η 12η Μαρτίου 2018, η οποία και σηματοδοτούσε και την έναρξη της περιόδου μετάβασης από το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007 στο νέο πρότυπο (ISO 45001) με καταληκτική ημερομηνία τις 12 Μαρτίου 2021.

Κατά το διάστημα αυτό τα πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007 έχουν ισοδύναμη ισχύ με αυτά τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001.

Λόγω της πανδημίας COVID-19 έχει δοθεί παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας η οποία πλέον είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2021 (βλ. https://iaffaq.com).

Με βάση τα ανωτέρω, πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί από το Φορέα μας και έχουν ημερομηνία λήξης ισχύος τις 12 Μαρτίου 2021 μπορεί να είναι σε ισχύ και μετά την ημερομηνία αυτή. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιβεβαιώσετε την κατάσταση ισχύος ενός πιστοποιητικού το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007 μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να χρησιμοποιήσετε την επιλογή «Εγκυρότητα Πιστοποιητικού» από την ιστοσελίδα μας.

Ισχύς πιστοποιητικών ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007 & Παράταση της περιόδου μετάβασης στο πρότυπο ISO 45001:2018
Tagged on: