[:el]COVID-19 Οδηγίες για τις Πιστοποιήσεις

Η Q-CERT συνεχίζοντας να παρακολουθεί τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν τον κορονοϊό (Covid 19) τις οδηγίες του Παγκόσμιου και του Εθνικού Οργανισμού Υγείας και με γνώμονα την ασφάλεια των συνεργατών της και την απρόσκοπτη λειτουργία των διαδικασιών πιστοποίησης σας ενημερώνει ότι:

Εργαζόμενοι στο Φορέα:

Ο κος Κώστας Αυτζόγλου συνεχίζει να είναι διαθέσιμος για να παρέχει τις τεχνικές διευθετήσεις για όσους εργάζονται εξ αποστάσεως και είναι αναγκαία η πρόσβαση σε αρχεία του συστήματος.

Στα κεντρικά γραφεία συνεχίζει να υπάρχει ικανός αριθμός εργαζομένων ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Φορέα μας (όπως πχ επικοινωνία με τους πελάτες, διαχείριση αρχείων και πληροφοριών).

Πραγματοποίηση Ελέγχων / Επιθεωρήσεων:

Για την πραγματοποίηση Ελέγχων / Επιθεωρήσεων ισχύουν τα όσα αναφέρονται στον οδηγό (COVID 19 ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ) και ο οποίος βασίζεται ή κάνει αναφορά στους παρακάτω συνδέσμους των Φορέων Διαπίστευσης ή / και των Διαχειριστών των Σχημάτων:

Ε.ΣΥ.Δ.: http://www.esyd.gr/pweb/s/20/files/kanonismoi/odigiesErgasias/OEF_42.pdf

ACCREDIA: ACCREDIA_Circolare_tecnica_DC_06-2020-ENG_17.03.2020.pdf

BRCGS: https://www.brcgs.com/about/news/2020/brcgs-announces-revised-guidance-for-sites-affected-by-covid-19,
F-2132_1_BRCGS_AUDITS_IMPACTED_COVID-19.pdf,
BRCGS_Guidance_Document_Managing_Food_Safety_during_Covid-19.pdf

IFS: https://www.ifs-certification.com/index.php/en/news,
IFS_Guidance_Crisis_Management_COVID-19_EN.pdf

GLOBALG.A.P.: https://www.globalgap.org/uk_en/media-events/news/corona-virus-updates/index.html

FSSC 22000: https://www.fssc22000.com/wp-content/uploads/2020/03/20.0326-CB-Requirements-COVID-19-26-March-2020-final.pdf

QS: https://www.q-s.de/en/

AGRO 2: AGRO_ΕΝΗΜΓΙΑΘΕΜΑΤΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΛΟΓΩCOVID-19_19.03.2020.pdf

Για Κοινοποιημένους Φορείς: NB-CPR_ALL-20-172r1-Information-maintaining_certificates_under_the_COVID_19_outbreak-REVISED.pdf

Σημαντικό:
A) Όπως αναφέρεται και στο σχετικό οδηγό οι εταιρείες οι οποίες δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν επιθεώρηση λόγω του κορονοϊού θα πρέπει να μας ενημερώσουν εγγράφως για το λόγο μέσω του εντύπου:

F-2537 (1) GR Customers Communication in case of Extr. Ord. Ev.

Η Q-CERT θα αξιολογεί την αιτιολόγηση βάσει των οδηγιών των Αρμόδιων Φορέων συμπεριλαμβανομένης και της γενικότερης στρατηγικής για την αποφυγή μετάδοσης της νόσου και θα ενημερώνει τον πελάτη για τις επακόλουθες ενέργειες.

B) Για τις εταιρείες στις οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθεί επιτόπια επιθεώρηση θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τον οδηγό COVID19-PROTECTIVE MEASURES DURING AUDITS

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχων / επιθεωρήσεων κατά την περίοδο που διανύουμε.[:en]COVID-19 Certification Guidelines

Q-CERT continuing to monitor current developments regarding coronavirus (Covid 19), the guidelines of the World and National Health Organization and concerning the safety of its partners as well as the smooth operation of the certification processes informs you that:

Employess

Mr Kostas Avtzoglou continues to be available to provide technical arrangements for those working remotely and access to system files is necessary.

Headquarters continues to have a sufficient number of employees to ensure the smooth operation of our CB (such as customer communication, file and information management).

Conducting Audits / Inspections:

For the Audit / Inspection procedure the directions as stated in guide (COVID 19 GUIDE) apply. The guide is based on or makes reference to the following links of Accreditation Bodies and / or Scheme Owners:

E.SY.D.: http://www.esyd.gr/pweb/s/20/files/kanonismoi/odigiesErgasias/OEF_42.pdf

ACCREDIA: ACCREDIA_Circolare_tecnica_DC_06-2020-ENG_17.03.2020.pdf

BRCGS: https://www.brcgs.com/about/news/2020/brcgs-announces-revised-guidance-for-sites-affected-by-covid-19, F-2132_1_BRCGS_AUDITS_IMPACTED_COVID-19.pdf,
BRCGS_Guidance_Document_Managing_Food_Safety_during_Covid-19.pdf

IFS: https://www.ifs-certification.com/index.php/en/news,
IFS_Guidance_Crisis_Management_COVID-19_EN.pdf

GLOBALG.A.P.: https://www.globalgap.org/uk_en/media-events/news/corona-virus-updates/index.html

FSSC 22000: https://www.fssc22000.com/wp-content/uploads/2020/03/20.0326-CB-Requirements-COVID-19-26-March-2020-final.pdf

QS: https://www.q-s.de/en/

AGRO 2: AGRO ΕΝΗΜ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΩ COVID-19_19.03.2020.pdf

For Notified Bodies: NB-CPR_ALL-20-172r1-Information-maintaining_certificates_under_the_COVID_19_outbreak-REVISED.pdf

Important:

A) As stated in the relevant guide, companies that are unable to conduct an audit / inspection due to coronavirus should inform us in writing about the reason through the use of form:

F-2537 (1) EN Customers Communication in case of Extr. Ord. Ev.

Q-CERT will evaluate the justification based on the Guidelines of the relevant Bodies, including the general strategy for preventing the transmission of the disease, and will inform the client about the appropriate actions.

B) For the companies in which an on-site audit is to be carried out, all the necessary measures should be taken according to the guide COVID19-PROTECTIVE MEASURES DURING AUDITS.

We remain at your disposal for any queries regarding inspection / auditing procedures. [:it]COVID-19 Certification Guidelines

Q-CERT continuing to monitor current developments regarding coronavirus (Covid 19), the guidelines of the World and National Health Organization and concerning the safety of its partners as well as the smooth operation of the certification processes informs you that:

Employess

Mr Kostas Avtzoglou continues to be available to provide technical arrangements for those working remotely and access to system files is necessary.
Headquarters continues to have a sufficient number of employees to ensure the smooth operation of our CB (such as customer communication, file and information management).

Conducting Audits / Inspections:

For the Audit / Inspection procedure the directions as stated in guide (COVID 19 GUIDE) apply. The guide is based on or makes reference to the following links of Accreditation Bodies and / or Scheme Owners:

E.SY.D.: http://www.esyd.gr/pweb/s/20/files/kanonismoi/odigiesErgasias/OEF_42.pdf

ACCREDIA: ACCREDIA_Circolare_tecnica_DC_06-2020-ENG_17.03.2020.pdf

BRCGS: https://www.brcgs.com/about/news/2020/brcgs-announces-revised-guidance-for-sites-affected-by-covid-19, F-2132_1_BRCGS_AUDITS_IMPACTED_COVID-19.pdf,
BRCGS_Guidance_Document_Managing_Food_Safety_during_Covid-19.pdf

IFS: https://www.ifs-certification.com/index.php/en/news,
IFS_Guidance_Crisis_Management_COVID-19_EN.pdf

GLOBALG.A.P.: https://www.globalgap.org/uk_en/media-events/news/corona-virus-updates/index.html

FSSC 22000: https://www.fssc22000.com/wp-content/uploads/2020/03/20.0326-CB-Requirements-COVID-19-26-March-2020-final.pdf

QS: https://www.q-s.de/en/

AGRO 2: AGRO ΕΝΗΜ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΩ_COVID-19_19.03.2020.pdf

For Notified Bodies: NB-CPR_ALL-20-172r1-Information-maintaining_certificates_under_the_COVID_19_outbreak-REVISED.pdf

Important:

A) As stated in the relevant guide, companies that are unable to conduct an audit / inspection due to coronavirus should inform us in writing about the reason through the use of form:
F-2537 (1) EN Customers Communication in case of Extr. Ord. Ev.

Q-CERT will evaluate the justification based on the Guidelines of the relevant Bodies, including the general strategy for preventing the transmission of the disease, and will inform the client about the appropriate actions.

B) For the companies in which an on-site audit is to be carried out, all the necessary measures should be taken according to the guide COVID19-PROTECTIVE MEASURES DURING AUDITS.

 

We remain at your disposal for any queries regarding inspection / auditing procedures.

COVID-19 Οδηγίες για τις Πιστοποιήσεις 20-05-2020
Ετικέτες: