Στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων εντάσσονται και πιστοποιούνται βιολογικές καλλιέργειες, που παράγονται σε ζωντανό έδαφος ή σε ζωντανό έδαφος αναμεμειγμένο ή εμπλουτισμένο με λιπάσματα προερχόμενα από υλικά και προϊόντα που επιτρέπονται στη βιολογική παραγωγή, σε συνδυασμό με το υπέδαφος και το μητρικό πέτρωμα. Απαγορεύεται η υδροπονική παραγωγή. Μπορούν να πιστοποιηθούν όλα τα φυτικά προϊόντα που παράγονται από αυτές τις καλλιέργειες, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων και άλλου φυτικού αναπαραγωγικού υλικού.  

Στη φυτική παραγωγή επιτρέπονται επιπλέον πρακτικές, όπως η καλλιέργεια φυτών για την παραγωγή καλλωπιστικών φυτών και βοτάνων σε γλάστρες προς πώληση μαζί με τη γλάστρα στον τελικό καταναλωτή και η καλλιέργεια σποροφύτων ή μεταφυτευμάτων σε δοχεία για περαιτέρω μεταφύτευση. 

Η βιολογική φυτική παραγωγή συνεπάγεται την εφαρμογή τεχνικών παραγωγής που αποτρέπουν ή ελαχιστοποιούν τη συμβολή στη μόλυνση του περιβάλλοντος. Η βιολογική καλλιέργεια περιορίζει σημαντικά τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνα τα μέτρα που εμποδίζουν τη ζημιά που προκαλείται από επιβλαβείς οργανισμούς και ζιζάνια μέσω τεχνικών που δεν συνεπάγονται τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως η αμειψισπορά. Ωστόσο, η χρήση ορισμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων επιτρέπεται εάν οι εν λόγω τεχνικές δεν παρέχουν επαρκή προστασία και εφόσον τα συγκεκριμένα φυτοπροστατευτικών προϊόντα έχουν εγκριθεί. Η βιολογική καλλιέργεια αποτρέπει τη χρήση συνθετικών λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων, ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών και ορμονών, την χρήση ΓΤΟ, ενώ προάγει την καλλιέργεια με ήπιες και φιλικές στο περιβάλλον μεθόδους, όπως η χλωρά λίπανση, τη χρήση ζωικών λιπασμάτων (κοπριά), την απομάκρυνση ζιζανίων με μηχανικές μεθόδους, την αμειψισπορά. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές απαιτήσεις του Κανονισμού στη Φυτική Παραγωγή πιέστε εδώ

Εάν επιθυμείτε την ένταξη της επιχείρησής σας στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα: 

Ο υπεύθυνος της ενδιαφερόμενης επιχείρησης ή ο νόμιμος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της, καλείται να συμπληρώσει και να καταθέσει την Αίτηση (F-2050) μαζί με τα απαραίτητα έντυπα ώστε να συγκεντρωθούν οι πληροφορίες σχετικά με: 

 • το αντικείμενο της επιθυμητής πιστοποίησης, 
 • τα γενικά στοιχεία της επιχείρησης όπως την επωνυμία, εταιρική μορφή και την έδρα της,  
 • τα ειδικά στοιχεία όπως οι δραστηριότητες και λειτουργίες της (υφιστάμενη κατάσταση), περιγραφή των εγκαταστάσεων, των πρακτικών μέτρων που πρόκειται να λάβει για να διασφαλίσει την τήρηση του Κανονισμού καθώς και των μέτρων προφύλαξης για περιορισμό του κινδύνου επιμόλυνσης, κλπ. 
 • την προηγούμενη ή υφιστάμενη πιστοποίηση της επιχείρησης. 

Έντυπα αίτησης 

 • Αίτηση ένταξης στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων (αρχείο word), (αρχείο pdf
 • Δήλωση περιγραφή επιχείρησης Φυτικής Παραγωγής (αρχείο word), (αρχείο pdf
 • Πρόγραμμα Καλλιέργειας (αρχείο word), (αρχείο pdf)  
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης που απαιτούνται ανάλογα με τη δραστηριότητα.  

Όπως για παράδειγμα: Πρόσφατη δήλωση καλλιέργειας (ΟΣΔΕ), σε περίπτωση που δεν υπάρχει τότε υποβάλλονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας και τα σκαριφήματα για τα υπό ένταξη αγροτεμάχια, Άδεια λειτουργίας ΚΗΜΟ, Σκαριφήματα κτηρίων κλπ 

Άλλα χρήσιμα έντυπα αίτησης ή/και μεταβολών 

Η αίτηση ελέγχεται και αξιολογείται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και εφόσον γίνει αποδεκτή, τότε ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης καλείται να υπογράψει τη Σύμβαση Πιστοποίησης (αρχείο pdf) και το Παράρτημα συμβολαίου για Βιολογικά Προϊόντα (αρχείο pdf). 

Η συμβαλλόμενη επιχείρηση οφείλει να αποδεχθεί την τήρηση των παρακάτω εγγράφων, καθώς περιγράφουν τις απαιτήσεις ως προς το διαδικαστικό μέρος του ελέγχου και πιστοποίησης: 

 • Κανονισμός Πιστοποίησης (αρχείο pdf
 • Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Φυτικής Παραγωγής (αρχείο pdf
 • Κανονισμός Χρήσης Σημάτων και Πιστοποιητικών (αρχείο pdf) και  
 • Τιμοκατάλογος (αρχείο pdf