Στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων εντάσσονται και πιστοποιούνται τα παρακάτω είδη παραγωγικών ζώων και τα παραγόμενα από αυτά προϊόντα:  

βοοειδή, προβατοειδή, αιγοειδή, μέλισσες, χοιροειδή, πουλερικά, κουνέλια, ιπποειδή και ελαφοειδή

Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να πληρούν ειδικές προϋποθέσεις εάν επιθυμούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην αγορά ως βιολογικά. Οι κανόνες αυτοί αφορούν την τήρηση των πρακτικών καλής μεταχείρισης των ζώων και τη σίτιση των ζώων σύμφωνα με τις διατροφικές τους ανάγκες. Έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν την υγεία των ζώων και το περιβάλλον. Συμβάλλουν επίσης στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης των πολιτών, καθώς διασφαλίζουν ότι για τα ζώα που εκτρέφονται υπό συνθήκες βιολογικής παραγωγής χρησιμοποιούνται χώροι διαφορετικοί από εκείνους στους οποίους εκτρέφονται τα λοιπά ζώα.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές απαιτήσεις του Κανονισμού στη Ζωική Παραγωγή 

για την εκτροφή βοοειδών πιέστε εδώ

για την εκτροφή αιγοπροβάτων πιέστε εδώ

για την εκτροφή ορνίθων αυγοπαραγωγής πιέστε εδώ

για την εκτροφή μελισσών πιέστε εδώ

Υδατοκαλλιέργεια 

Ειδικοί κανόνες διέπουν και τον τομέα της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας. Στα βασικά στοιχεία αυτών των κανόνων περιλαμβάνονται τα εξής: 

 • αυστηρός καθορισμός της μέγιστης ιχθυοφόρτισης 
 • απαιτήσεις για την ποιότητα του νερού 
 • κανόνες οι οποίοι επιβάλλουν την τήρηση της βιοποικιλότητας και δεν επιτρέπουν την αναπαραγωγή με τεχνητές ορμόνες 
 • ελαχιστοποίηση των χειρισμών ώστε να αποφεύγονται το άγχος και οι σωματικές βλάβες 
 • διάταξη σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται βιολογικές ζωοτροφές, οι οποίες θα συμπληρώνονται με ζωοτροφές που προέρχονται από την αλιεία που αποτελεί αντικείμενο βιώσιμης διαχείρισης 
 • ειδικές διατάξεις για την παραγωγή δίθυρων μαλακίων και για τα φύκια. 

Εάν επιθυμείτε την ένταξη της επιχείρησής σας στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα: 

Ο υπεύθυνος της ενδιαφερόμενης επιχείρησης ή ο νόμιμος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της, καλείται να συμπληρώσει και να καταθέσει την Αίτηση (F-2050) μαζί με τα απαραίτητα έντυπα ώστε να συγκεντρωθούν οι πληροφορίες σχετικά με: 

 • το αντικείμενο της επιθυμητής πιστοποίησης, 
 • τα γενικά στοιχεία της επιχείρησης όπως την επωνυμία, εταιρική μορφή και την έδρα της,  
 • τα ειδικά στοιχεία όπως οι δραστηριότητες και λειτουργίες της (υφιστάμενη κατάσταση), περιγραφή των εγκαταστάσεων, των πρακτικών μέτρων που πρόκειται να λάβει για να διασφαλίσει την τήρηση του Κανονισμού καθώς και των μέτρων προφύλαξης για περιορισμό του κινδύνου επιμόλυνσης, κλπ. 
 • την προηγούμενη ή υφιστάμενη πιστοποίηση της επιχείρησης. 

Έντυπα αίτησης 

Όπως για παράδειγμα: Πρόσφατη δήλωση καλλιέργειας (ΟΣΔΕ), σε περίπτωση που δεν υπάρχει τότε υποβάλλονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας και τα σκαριφήματα των σταβλικών εγκαταστάσεων, Άδεια λειτουργίας, Μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Σχέδιο βιώσιμης διαχείρισης, Σκαριφήματα κτηρίων κλπ. 

Άλλα χρήσιμα έντυπα αίτησης ή/και μεταβολών 

Η αίτηση ελέγχεται και αξιολογείται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και εφόσον γίνει αποδεκτή, τότε ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης καλείται να υπογράψει τη Σύμβαση Πιστοποίησης (αρχείο pdf) και το Παράρτημα συμβολαίου για Βιολογικά Προϊόντα (αρχείο pdf). 

Η συμβαλλόμενη επιχείρηση οφείλει να αποδεχθεί την τήρηση των παρακάτω εγγράφων, καθώς περιγράφουν τις απαιτήσεις ως προς το διαδικαστικό μέρος του ελέγχου και πιστοποίησης: 

 • Κανονισμός Πιστοποίησης (αρχείο pdf
 • Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Ζωικής Παραγωγής (αρχείο pdf
 • Κανονισμός Χρήσης Σημάτων και Πιστοποιητικών (αρχείο pdf) και  
 • Τιμοκατάλογος (αρχείο pdf