Λόγω της πρόσθετης εμπιστοσύνης που παρέχεται από τις μη προειδοποιημένες επιθεωρήσεις, το GFSI Benchmark Version 2020 εισάγει μια νέα απαίτηση η οποία αφορά τους μη προειδοποιημένους ελέγχους.
Οι πιστοποιημένοι οργανισμοί με GFSI benchmarked πρότυπα (BRCGS, IFS, FSSC22000) που δραστηριοποιούνται στην ασφάλεια τροφίμων, υλικά συσκευασίας ή χώρους αποθήκευσης και διανομής, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστο μία αιφνίδια / μη προειδοποιημένη επιθεώρηση κάθε 3 χρόνια. Αυτό σημαίνει πως όλοι οι οργανισμοί οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι με τα παραπάνω πρότυπα, θα πρέπει να λάβουν τουλάχιστο μία  μη προειδοποιημένη επιθεώρηση κατά τη διάρκεια της τριετίας 2021-2024, με επακόλουθες μη προειδοποιημένες επιθεωρήσεις να πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε 3 χρόνια.

To πρωτόκολλο για τις μη προειδοποιημένες επιθεωρήσεις περιλαμβάνεται στο κάθε ένα πρότυπο ξεχωριστά.

Εταιρίες πιστοποιημένες με πρότυπα BRCGS

Η απαίτηση έχει εφαρμογή για όλα τα BRCGS πρότυπα τα οποία είναι GFSI benchmarked, άρα:

– BRCGS food safety issue 8

– BRCGS packaging materials issue 6

– BRCGS storage and distribution v4

ASDA module: υποχρεωτικά μη προειδοποιημένη επιθεώρηση.

Λοιπά AVMs, π.χ. FSMA + Meat Supply: ακολουθεί τους κανόνες της κύριας επιθεώρησης BRCGS

Για εταιρίες οι οποίες επιτυγχάνουν C ή D στις επιθεωρήσεις τους (διάρκεια πιστοποιητικού 6 μήνες), εξακολουθεί να υφίσταται η απαίτηση να λαμβάνουν μη προειδοποιημένη επιθεώρηση κάθε 3 χρόνια, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις θα υπάρχει προφανώς μεγαλύτερος αριθμός προειδοποιημένων επιθεωρήσεων στο μεσοδιάστημα.

Το έτος (αλλά όχι και η ακριβής ημερομηνία) κατά το οποίο η επιχείρηση θα λαμβάνει μη προειδοποιημένη επιθεώρηση θα είναι συμφωνημένο μεταξύ της επιχείρησης και του φορέα.

Ο οργανισμός όταν αποφασίσει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα αιφνιδιαστικού ελέγχου (μη προειδοποιημένη επιθεώρηση), ειδοποιεί τον φορέα πιστοποίησης εντός 3 μηνών από την τελευταία ημερομηνία ελέγχου, προκειμένου η αίτηση επιθεώρησης να είναι συμβατή με το παράθυρο κατά το οποίο είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί η μη προειδοποιημένη επιθεώρηση, δηλ. 3-12 μήνες μετά τον τελευταίο έλεγχο. Η επιθεώρηση συνήθως λαμβάνει χώρα στο διάστημα των 4 τελευταίων μηνών του παραθύρου επιθεώρησης.

Κάθε επιχείρηση έχει το δικαίωμα να εξαιρέσει 10 εργάσιμες ημέρες, κατά τις οποίες δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η μη προειδοποιημένη επιθεώρηση.

Η απαίτηση μη προειδοποιημένων επιθεωρήσεων έχει εφαρμογή και σε εταιρίες οι οποίες λειτουργούν εποχιακά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο έλεγχος πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, και για αυτό το λόγο, τα στοιχεία της παραγωγικής περιόδου πρέπει να κοινοποιείται από τις επιχειρήσεις στον φορέα και να επικαιροποιούνται για τυχόν αλλαγές. Σε περίπτωση που η παραγωγική περίοδος είναι μικρότερη των 4 μηνών, το σύνολο των ημερών που μπορεί να αποκλείσει η επιχείρηση μειώνεται αναλογικά, π.χ. αν για μια επιχείρηση η παραγωγική περίοδος είναι 2 μήνες, τότε οι μέρες που μπορεί να αποκλείσει είναι 5 αντί για 10.

Εταιρίες πιστοποιημένες με πρότυπα IFS

Η απαίτηση έχει εφαρμογή για όλα τα IFS πρότυπα τα οποία είναι GFSI benchmarked, άρα:

– IFS Food issue 6.1 & 7

– IFS Broker issue 3

– IFS Logistics issue v2.2

Το έτος (αλλά όχι και η ακριβής ημερομηνία) κατά το οποίο η επιχείρηση θα λαμβάνει μη προειδοποιημένη επιθεώρηση θα είναι συμφωνημένο μεταξύ της επιχείρησης και του φορέα.

Για να εγγραφεί μια επιχείρηση προκειμένου να δεχθεί μη προειδοποιημένη επιθεώρηση, η εταιρία πρέπει να ειδοποιήσει τον φορέα πιστοποίησης, 4 εβδομάδες πριν ανοίξει το παράθυρο επιθεώρησης του μη προειδοποιημένου ελέγχου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είναι [- 16 εβδομάδες, + 2 εβδομάδες]  από τον προηγούμενο έλεγχο, η αίτηση μη προειδοποιημένου ελέγχου πρέπει να κατατεθεί στον φορέα 20 εβδομάδες πριν από την την ημερομηνία επετείου της προηγούμενης επιθεώρησης. Σε περίπτωση ελέγχων που διενεργούνται για περισσότερο από μία ημέρα, ο έλεγχος διενεργείται σε διαδοχικές ημέρες.

Οι εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να μπολοκάρουν 10 εργάσιμες μέρες, οι οποίες δεν μπορεί αν συμπεριληφθούν στις ημέρες επιθεώρησης. Οι 10 αυτές ημέρες, δεν μπορεί να ‘’σπάσουν’’ σε περισσότερες από 3 περιόδους, δηλ. οι 10 μέρες μπορεί να είναι συνεχόμενες, ή να είναι σε διαφορετικές περιόδους (έως 3), π.χ. 5+2+3, ή 3+3+4, ή 9+1. Οι μέρες οι οποίες η εταιρία επιθυμεί να μπλοκάρει, κοινοποιούνται στον φορέα μαζί με τις ημέρες κατά τις οποίες η εταιρία δεν λειτουργεί, π.χ. Σαββατοκύριακα, 4 εβδομάδες πριν ανοίγει το παράθυρο επιθεώρησης της μη προειδοποιημένης επιθεώρησης, το οποίο είναι  [- 16 εβδομάδες, + 2 εβδομάδες]  από την ημέρα επετείου του προηγούμενου ελέγχου.

Εταιρίες οι οποίες λειτουργούν εποχιακά, δεν έχουν δικαίωμα να μπλοκάρουν μέρες και ο κανόνας [- 16 εβδομάδες, + 2 εβδομάδες]  από την ημέρα επετείου του προηγούμενου ελέγχου. Σε αυτές τις περιπτώσεις η μη προειδοποιημένη επιθεώρηση μπορεί να λάβει χώρα σε οποιοδήποτε χρονική περίοδο της παραγωγικής περιόδου.

Σε περίπτωση διακοπής του κύκλου πιστοποίησης όπου έπρεπε να διενεργηθεί αιφνιδιαστικός έλεγχος, ο επόμενος έλεγχος πιστοποίησης (= αρχικός έλεγχος) πρέπει να διενεργηθεί επίσης αιφνιδιαστικός.

Σε περίπτωση ελέγχων που διενεργούνται για περισσότερο από μία ημέρα, ο έλεγχος διενεργείται σε διαδοχικές ημέρες.

Ειδικές απαιτήσεις υπάρχουν για εταιρίες με πολλαπλές μονάδες παραγωγής και κεντρική διαχείριση. Εν συντομία:

  • Τα κεντρικά γραφεία / η κεντρική διοίκηση αξιολογούνται είτε μέσω προειδοποιημένης είτε μέσω μη προειδοποιημένης επιθεώρησης.
  • Η αξιολόγηση της έδρας / της κεντρικής διοίκησης πραγματοποιείται πάντα πριν από την αξιολόγηση της κάθε μονάδας παραγωγής και διενεργείται πριν από την έναρξη της μη προειδοποιημένης επιθεώρησης.
  • Η αξιολόγηση των παραγωγικών μονάδων γίνεται μόνο μη προειδοποιημένα.
  • Όταν τα κεντρικά και η κεντρική διοίκηση αξιολογείται μέσω προειδοποιημένης επιθεώρησης, η προειδοποιημένη επιθεώρησης της κεντρικής διοίκησης και η μη προειδοποιημένη επιθεώρησης της μονάδας παραγωγής δεν θα πραγματοποιούνται σε διαδοχικές ημέρες (π.χ. εάν βρίσκεται η έδρα / κεντρική διεύθυνση σε έναν από τις μονάδες παραγωγής, θα υπάρχουν δύο (2) διαφορετικές επιθεωρήσεις: μια προειδοποιημένη επιθεώρησης για τις κεντρικά οργανωμένες διαδικασίες και μια αιφνιδιαστική αξιολόγηση για την μονάδα παραγωγής).
  • Όταν τα κεντρικά και η κεντρική διοίκηση αξιολογείται μέσω μη προειδοποοιημένης επιθεώρησης, οι μη προειδοποιημένες επιθεωρήσεις της κεντρικής διοίκησης / της κεντρικής διοίκησης και τις μονάδας παραγωγής μπορούν να οργανωθούν για να πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα, π.χ. εάν η έδρα / κεντρική διεύθυνση βρίσκεται εντός ένας από τους τόπους παραγωγής, μπορεί να υπάρχει μία μη προειδοποιημένη επιθεώρηση η οποία να καλύψει τόσα τις κεντρικά οργανωμένες διαδικασίες και αλλά και την μονάδα παραγωγής. Αυτή η επιθεώρηση θα ξεκινήσει με την τις διαδικασίες της μονάδας παραγωγής.
  • Όλες οι επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της έδρας / της κεντρικής διοίκησης, θα διενεργούνται εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος 12 μηνών.
  • Εάν μια μη προειδοποιημένη επιθεώρηση αποτύχει και δεν οδηγήσει στην έκδοση πιστοποιητικού, η επόμενη επιθεώρηση θα πρέπει να είναι προειδοποιημένη.
  • Εάν μόνο μία κύρια μη συμμόρφωση (Major) τεκμηριωθεί κατά τη διάρκεια μιας μη προειδοποιημένης επιθεώρησης, η επακόλουθη επιθεώρηση η οποία θα αφορά την επιβεβαίωση των μέτρων που έχουν εφαρμοστεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κύρια μη συμμόρφωση θα είναι προειδοποιημένη.
Υποχρεωτικές Απροειδοποίητες Επιθεωρήσεις BRCGS και IFS
Tagged on: