Τροποποίηση του Κανονισμού 889/2008 για τη Βιολογική Γεωργία

Στις 08 Απριλίου 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε τον Κανονισμό (ΕΕ) 354/2014 ο οποίος τροποποιεί και διορθώνει σημεία του Κανονισμού 889/2008 συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ σχετικά με τις εισροές στη βιολογική γεωργία. Οι αλλαγές που αφορούν τη Φυτική