Δομικά Υλικά / Κατασκευές

construction materials

Ο Κανονισμός (ΕΕ) με αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 για τα Δομικά Προϊόντα (Construction Products Regulation  – CPR) θεσπίστηκε με στόχο την ευρωπαϊκή εναρμόνιση και την εξάλειψη των εμπορικών φραγμών. Οποιοδήποτε προϊόν του τομέα των δομικών