Η Q-CERT, διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ φορέας πιστοποίησης ISO 9001:2008, διοργανώνει Σεμινάριο Εκπαίδευσης Επικεφαλής Επιθεωρητών ISO 9001:2008. Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 14 – 20 Οκτωβρίου 2013 στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται αποστέλλοντας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση συμμετοχής στα email: qms558@qmscert.com, ή qms559@qmscert.com ή στον αριθμό Φαξ: 2310443094.

* Λόγω περιορισμού στον αριθμό των συμμετεχόντων (40) θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων υπερβαίνει τα 40 άτομα, θα προγραμματιστεί νέος κύκλος σεμιναρίου.

[checklist]

[/checklist]

Q-CERT, the ISO 9001:2008 Certification Body, accredited by ESYD (Hellenic Accreditation System), organizes ISO 9001:2008 Lead Auditors Training Seminar. The Seminar shall be held on October 14 – 20, 2013 at the Department of Food Technology of Thessaloniki ATEI (Technological Educational Institute).

Submissions are made ​​by sending a filled and signed application form to email: qms558@qmscert.com, or qms559@qmscert.com or fax number: 2310443094.

* Due to restrictions on the number of participants (40), priority shall be maintained. If the number of participants exceeds 40 people, a new seminar cycle shall be scheduled.

[checklist]

[/checklist]

Σεμινάριο Επικεφαλής Επιθεωρητών ISO 9001:2008
Ετικέτες: