ΕΛΟΤ 1435:2009 Σύστημα Διαχείρισης Εταιριών παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας

ELOT 1435

Το ΕΛΟΤ 1435:2009 καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι Οργανισμοί παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας ώστε να μπορούν να αποδείξουν την ικανότητά τους να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές µε συνέπεια, στοχεύοντας στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών τους. Το πρότυπο