Λέβητες / Δοχεία Πίεσης / Εξοπλισμός υπό Πίεση

pressure equipment

Εξοπλισμοί υπό πίεση (Εθνική Νομοθεσία) 1.(Νομοθεσία για Δοχεία Πίεσης ) «Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου» ΦΕΚ 673Β/2.9.1993/ ΥΑ14165/Φ17.4/373. 2.(Νομοθεσία για την Εγκατάσταση Δοχείων Υγραερίου (LPG)«Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης σχεδίασης, κατασκευής ασφαλούς λειτουργίας