Πιστοποίηση της εταιρίας Zisopoulos με τη σφραγίδα της Q-CERT.

Zisopoulos_logo

Η Q-Cert προχώρησε στην πιστοποίηση της εταιρίας Zisopoulos εξασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα, την ασφάλεια στην εργασία και την περιβαλλοντική ευαισθησία μέσα από τα πρότυπα ISO 9001 , ISO 14001, ISO 45001, καθώς και την ασφάλεια των πληροφοριών και πληροφοριών απορρήτου

ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ISO 14001 image

Το ISO 14001 Καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης το οποίο αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση (μείωση) των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της συνολικής λειτουργίας ενός οργανισμού. Ένας οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει τις απαιτήσεις του προτύπου με σκοπό να βελτιώσει την περιβαλλοντική του